Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Passiva

SPECIFICATIE PASSIVA

Vaste passiva

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

- Algemene reserve*

29.297.905

1.940.724

1.243.374

29.995.255

- Bestemmingsreserves*

7.983.386

144.582

205.038

7.922.930

Eigen vermogen

37.281.291

2.085.306

1.448.412

37.918.185

Rekeningsaldo

1.147.338

1.938.315

1.147.338

1.938.315

Voorzieningen*

3.453.370

1.426.754

1.047.826

3.832.297

Obligatieleningen

0

0

0

0

Onderhandse leningen:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

21.500.000

0

1.150.000

20.350.000

- Binnenlandse bedrijven

0

0

- Overige binnenlandse sectoren

0

0

- Overige buitenlandse sectoren

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

Waarborgsommen

6.785

4.180

100

10.865

Vaste schulden (rtl>1jr) **

21.506.785

4.180

1.150.100

20.360.865

* Voor een overzicht van de specificatie van de vermeerderingen/verminderingen wordt verwezen naar "Overzicht reserves en voorzieningen".

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan een jaar

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

** De met de vaste schulden samenhangende rentelasten bedragen in 2021 € 384.962.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07