Paragrafen

Bedrijfsvoering en Overhead

1.5Bedrijfsvoering en Overhead

In programma 0 Bestuur en ondersteuning komen de doelen, activiteiten en mijlpalen aan de orde wat betreft bestuur, organisatie en dienstverlening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft aanvullende informatie of gaat in op zaken die niet in programma 0 aan de orde komen.

In verband met de wijzigingen van het BBV per 1 januari 2017 is de opzet van deze paragraaf gewijzigd. Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht geven in de totale kosten van de overhead en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is aanvullende informatie in deze paragraaf opgenomen. Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07