Paragrafen

Bedrijfsvoering en Overhead

Bedrijfsvoering

In programma 0 Bestuur en ondersteuning komen de doelen, activiteiten en mijlpalen aan de orde wat betreft bestuur, organisatie en dienstverlening. De paragraaf bedrijfsvoering geeft aanvullende informatie of gaat in op zaken die niet in programma 0 aan de orde komen.

Uitbraak van COVID-19 (Corona)

Ook in 2021 heeft de samenleving en organisatie te kampen met de Corona crisis. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. Organisatie en bestuur zijn flexibel omgegaan met de gevolgen van de crisis. Zie voor meer informatie de separate paragraaf Corona/Covid 19.

Organisatieontwikkeling

In het jaarverslag van 2020 schreven we dat door corona velen plotsklaps van de ene op de andere dag vanuit huis moesten werken De focus kwam volledig te liggen op het faciliteren van thuiswerken/werken op afstand. Het was indrukwekkend hoe snel iedereen digitaal ging werken en liet zien hoe wendbaar we als organisatie en medewerkers zijn. In 2021 waren we al meer gewend aan het thuiswerken, digitaal vergaderen en op 1,5 meter werken in de buitendienst. De leidinggevenden en medewerkers konden elkaar goed vinden. De organisatiestructuur met werken in domeinen en daardoor kortere lijnen met duidelijke verantwoordelijkheden maken opgave gericht werken makkelijker. Wel was een aantal organisatiestructuurwijzigingen nodig voor een betere werkdrukverdeling bij leidinggevenden.
Projecten werden projectmatig en integraal opgepakt met online project start up’s. Participatie wordt nu bij complexe opgaven projectmatig aangepakt met een participatieplan. Het aanbieden van interne klussen stimuleert individuele ontwikkeling. Projectleiders voor verschillende opgaven werden intern geworven.

Thema’s zoals integriteit, informatiebeveiliging, privacy vragen om bewustwording, waarbij voor 2021 het accent is gelegd op integriteit, ondermijning en informatiebeveiliging. Met online workshops, trainingen en team-overleggen hebben we gewerkt aan deze bewustwording. Met betrekking tot ondermijning hebben we meegedaan aan een weerbaarheidsscan van de provincie Noord-Holland.

In diverse thema’s hebben we samengewerkt om binding met elkaar te houden. Met elkaar bedenken hoe we het willen. Zo zijn via een online programma meningen verzameld over hoe wij willen omgaan met outlook, zowel agenda en mail. Ook de wensen voor een nieuw werkconcept(-na-corona) en het daaraan gekoppelde gewenste gebruik van het gemeentehuis hierbij, zijn zo verzameld.

De organisatieontwikkelingsactiviteiten waren verder gericht op het digitaal vaardig maken en houden van medewerkers.

Ten opzichte van het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) 2016 is de tevredenheid naar een gemiddeld niveau gestegen waardoor de organisatie minder risico loopt.

Item

2021

2016

2013

A

Gemiddelde mijn werk

7,1

6,7

6,8

B

Gemiddelde interne organisatie en strategie

6,8

6,4

6,3

C

Gemiddelde arbeidsomstandigheden

6,9

6,4

6,8

D

Gemiddelde collega's

7,3

6,6

7,0

E

Gemiddelde leidinggevenden

6,8

6,0

6,2

F

Gemiddelde personeelsbeleid

6,8

5,7

5,9

Gemiddelde totale onderzoek

6,9

6,3

6,5

In het MTO van januari 2021 bleek dat de werkdruk in alle lagen van de organisatie een aandachtspunt. Het werken in Coronatijd (werken op afstand), nieuwe gemeentelijke taken, veranderende wetgeving (zoals de omgevingswet), toenemende complexiteit van taken en dienstverlening zijn mogelijke oorzaken van de hoge werkdruk. Opvallend was dat de groep leidinggevenden lager scoorden op werkdruk en werk/privé balans. Met online werkdrukscans bij verschillende teams werden oorzaken van ervaren werkdruk en mogelijke oplossingen besproken. Dit heeft geholpen om individueel en als team werkdruk inzichtelijk te maken en beter te beheersen.
Wat verder opviel was dat de manier waarop het sociale contact georganiseerd wordt tot de laagste scores behoorden. En ook dat het in de top 3 prioriteitenlijst staat om daar iets aan te doen. Regelmatig koffiemomenten met elkaar helpt om elkaar te informeren over wat er in de organisatie speelt en helpt bij binding voelen met elkaar.

Participatie
In 2021 is het nieuwe participatiebeleid vastgesteld. Hierin is ook een stappenplan voor complexe opgaven opgenomen. Belangrijk onderdeel van het stappenplan is dat vóóraf een participatieplan wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Omdat er in 2021 nog geen nieuwe complexe opgaven zijn gestart is niet gewerkt met dit stappenplan. Wel is bij niet-complexe opgaven gestart met advisering op basis van het nieuwe beleid. De verwachting is dat in 2022 wel nieuwe complexe opgaven zullen starten die volgens het stappenplan moeten worden uitgevoerd. Evaluatie kan dus ook niet eerder dan in 2022 plaatsvinden.

Eén van de uitgangspunten in het beleid is dat we geloven dat we samen als gemeenschap en gemeente tot betere ideeën en gezamenlijke beelden komen. Om inwoners te stimuleren zelf met initiatieven aan de slag te gaan is al ondersteuning mogelijk vanuit BloemendaalSamen. Daarnaast is ook de informatie op de gemeentelijke website geactualiseerd. Inwoners vinden hier tips om met eigen initiatieven aan de slag te gaan en kunnen makkelijk in contact komen met een medewerker van de gemeente over hun idee of vraag.

In 2021 is onderzocht welke digitale tool een goede aanvulling kon zijn op de middelen die de gemeente al had. De keus is gevallen op de open source software van Open Stad. Zowel de technische implementatie als de basis voor het interne proces voor Open Stad zijn gereed. De eerste site die gemaakt is met de software van Open Stad is eind 2021 live gegaan (fietsknelpunt Bekslaan). Vanuit deze ervaring bouwen we het verder uit, want Open Stad biedt nog veel meer mogelijkheden

Personeel en HRM beleid
De prioriteiten in de begroting 2021, gebaseerd op het strategisch HRM-beleid 2021-2023, worden hieronder verantwoord.

Zichtbaar blijven op de arbeidsmarkt
Het is van groot belang om te investeren in onze positie op de arbeidsmarkt. Er is bewust voor gekozen een beperkt bedrag te budgetteren voor het werving en selectiebudget; het aantal vacatures in een jaar is namelijk moeilijk te voorspellen. Voor 2021 is een aanzienlijke overschrijding aan de orde. Het hoge aantal van 26 vacatures in 2021 was daar een van de oorzaken van. Er is veel mobiliteit bij de overheid. Ook de hoge wervingskosten bij een aantal moeilijk te vervullen vacatures hebben het bedrag flink opgehoogd. Zo is voor een vacature een wervingsbureau ingeschakeld en was voor een vacature een tweede wervingscampagne nodig. De kosten per wervingscampagne namen toe. Vooral bij moeilijk vervulbare vacatures zijn specifiek gerichte en daardoor duurdere social mediacampagnes ingezet. De inkoop van de wervingscampagnes wordt aanbesteed in 2022 om de kosten te verlagen.

Het hoge aantal vacatures is ook het landelijke beeld. In 2021 is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Er zijn sinds augustus 2021 in Nederland meer vacatures dan werklozen en dat is uitzonderlijk. Het aantal vacatures bij gemeentes is zelfs verdubbeld ten opzichte van 2020.
Bij een aantrekkelijke werkgever hoort natuurlijk een aantrekkelijke wervingssite dat past bij de huidige tijd. Door vernieuwd beeldmateriaal ziet de ‘werken bij Bloemendaal’ site er weer frisser, moderner en diverser uit.

Door krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om bij het werving en selectieproces snel te handelen. Kandidaten solliciteren vaak op meerdere vacatures. Het administratieve deel van het wervingsproces is gedigitaliseerd (aankoop module). De betrokkenen werken hierbij direct in het systeem, dat scheelt veel tijd. Binnen de beschikbare tijd kon daardoor de toename van vacatures snel afgehandeld worden.
Een start is gemaakt met onderzoeken of het samenwerken bij moeilijk vervulbare functies binnen de regio mogelijk is. Verschillende scenario’s zijn besproken maar leidden nog niet tot concrete acties. Informatie uit exitinterviews is waardevol. Na analyse blijkt vooral dat bredere beschikbaarheid van vakcollega’s, meer mogelijkheden voor specialisatie en hogere salarissen bij grotere gemeenten redenen zijn van vertrek.

Een prioriteit was ook om te komen tot verjonging van het personeelsbestand. De inspanningen om meer jongeren aan te nemen werpen hun vruchten af. Er zijn 9 mensen tot 35 jaar aangenomen. Wat we wel zien is dat jongeren vaak wat sneller wisselen van werkgever. De coronapandemie lijkt dit te versterken. Zorgen voor binding van nieuwe medewerkers aan de organisatie, vraagt door het online werken, meer aandacht. Door de studentenflexpool en het bieden van stageplekken (7 plekken) laten we jongeren ervaren hoe leuk het is om voor de gemeente Bloemendaal te werken. Op social media promoten we ons werkgeversmerk met de gemeente als mooie start van een carrière actief. Ook krijgen starters vaker de kans om een functie te vervullen als het niet lukt om voor een vacature een meer ervaren kracht te vinden. In dat geval bieden we bijvoorbeeld een opleidingstraject aan.

Vergroten diversiteit
In 2021 is een start gemaakt met het ontwikkelen naar een meer diverse en inclusieve organisatie. Onderdeel hiervan was het schrijven van inclusieve vacatureteksten en het gebruik van divers beeldmateriaal in onze arbeidsmarktcommunicatie. Zo bereidden we ons ook alvast voor op het wetsvoorstel “Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie”. Daarin staat dat we over een werkwijze moeten beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop.

Selectietools moderniseren
Voor beide gemeenten experimenteren we met het inzetten van online games bij het selectieproces. Met de resultaten van de games (de ‘breinprofielen’ van de kandidaten) kan een goede vergelijking gemaakt worden met het functieprofiel. Dit geeft een goede leidraad in de selectiegesprekken. We willen deze methode bij een geschikte vacatures vaker gebruiken, ook in het kader van het vergroten van de diversiteit in onze organisatie en het zo objectief mogelijk selecteren.

Duurzame inzetbaarheid / vitaliteit op peil houden
Thuiswerken is nu ‘gewoon’. In 2021 is er slechts voor een klein deel op kantoor gewerkt. Iedereen is er aan gewend. Het thuiswerkbeleid geeft een aantal spelregels om veilig en gezond thuis te werken. Medewerkers zijn ook digitaal vaardiger geworden. Online whitebord programma’s zoals Miro en teams ondersteunen het online vergaderen en ontmoeten. Het Kzoom-college programma (onze eigen ‘academie’, wordt 3x per jaar georganiseerd, in een tijdbestek van 2-3 weken worden allerhande, relatief kortdurende workshops aangeboden) richtte zich op vitaliteit bij thuiswerken en digitale vaardigheden. Daarnaast stimuleert de vitaliteitsregeling de medewerkers om bewuster om te gaan met vitaliteit.
De regeling generatiepact is verlengd tot 1 april 2022 in afwachting van de uitkomsten van de CAO 2022. De CAO 2022 is nu pas eind januari 2022 vastgesteld. Inmiddels hebben we besloten om het generatiepact voor de looptijd van de CAO 2022 te verlengen omdat de CAO 2022 nog geen redelijk alternatief biedt, maar wel in 2022 nader onderzocht gaat worden.
Het ziekteverzuim is in 2021 gelijk gebleven en is normaal in relatie tot het landelijk gemeentelijk-niveau.

Vergroende woon-werk regeling
Een conceptregeling is klaar. Deze regeling stimuleert het gebruik van openbaar vervoer en het fietsen tot 15 km afstand van huis (of anders gezegd, geen reiskosten vergoeding meer bij het gebruik van fossiele brandstoffen). De financiering van de concept-regeling kan naar verwachting grotendeels binnen het huidige budget gerealiseerd worden doordat wij ervan uitgaan dat mensen blijvend gemiddeld 60% op kantoor werken en 40% thuiswerken.

HRM Kerngegevens

2019

2020

2021

Formatie (fte's)

163,8

163,3

164,5

Salariskosten (miljoen)

12,9

13,2

13,6

Aantal medewerkers

190

190

191

Uitstroom

24

16

29

Ziekteverzuimpercentage

4,45

4,54

4,36

Leeftijdsverdeling

-       < 25 jaar

8

9

7

-       25 tot 35 jaar

20

23

28

-       35 tot 45 jaar

30

34

34

-       45 tot 55 jaar

53

52

48

-       55 tot 60 jaar

42

35

37

-       >60 jaar

31

37

37

Verdeling man-vrouw

101 - 89

96 - 94

96 - 95

Gemiddelde leeftijd

48,43

47,63

47,95

Gemiddelde duur dienstverband

10

9,57

9,46

De verhoging van de salarislasten is het gevolg dat in 2020 het cao-loon lager was dan in 2021 en de werkgeverslasten hoger waren in 2021 (o.a. pensioenpremie). De uitstroom was wel hoger dan in 2020.

Integriteitsbeleid en integriteitsmeldingen

Goed bestuur is integer bestuur. Daarmee is integriteit niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur in al zijn geledingen aangaat. Zo zijn er gedragscodes voor de raad en voor het college. De raad heeft in 2020 het Integriteitsprotocol en de Verordening Integriteitscommissie voor de behandeling van integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers vastgesteld.

Op grond van de ambtenarenwet (artikel 125 quater) voert het college een integriteitsbeleid om goed ambtelijk handelen te bevorderen.

In 2021 zijn er in totaal 15 integriteitsmeldingen ingediend, twee over ambtenaren en 13 over politieke ambtsdragers.

In totaal zijn er in 2021 twee integriteitsmeldingen over medewerkers ingediend. Beide meldingen zijn afgehandeld, waarbij is geconcludeerd dat er geen sprake was van een integriteitsschending door de betreffende ambtenaren.

In 2021 zijn er 13 integriteitsmeldingen over politieke ambtsdragers ingediend. Van deze meldingen is één melding door de raad afgehandeld, waarbij is geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van een integriteitsschending door de betreffende politieke ambtsdrager. Een melding is niet in behandeling genomen, omdat het een herhaling betrof van een eerder ingediende (en in reeds in behandeling zijnde) integriteitsmelding. De overige 11 meldingen waren op 31 december 2021 nog in behandeling bij de commissie Integriteit.

In 2021 zijn er ook 10 meldingen over politieke ambtsdragers afgehandeld die in voorgaande jaren waren ingediend. In alle gevallen is geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van een integriteitsschending door de betreffende politieke ambtsdragers. Een van deze meldingen was overigens al afgehandeld, maar is op verzoek van raadsleden alsnog voorgelegd aan de commissie Integriteit. In 2021 zijn er 21 meldingen, ingediend in voorgaande jaren, door de melder ingetrokken.

Eind 2021 waren er nog 6 meldingen in behandeling die betrekking hebben op de periode 2018 t/m 2020.

Zie voor meer informatie het jaarverslag integriteit, dat is een bijlage bij het raadsvoorstel bij het jaarverslag.

Ambtelijke samenwerking met Heemstede

Voor wat betreft de samenwerking met de gemeente Heemstede, is het advies van de Rekenkamercommissie opgevolgd en zijn GRIT en het team informatisering in een nieuwe gemeenschappelijk regeling DIT, samengevoegd. Hierdoor ontstaat een transparante financiële verantwoording en eenduidige sturing. De gemeente Heemstede is de centrumgemeente. Verder is in 2021 een start gemaakt met het bestendigen van de andere teams binnen bedrijfsvoering, binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld.

Regionale Samenwerking

Conform de nota ‘Grip op Samenwerking’ die in 2017 door de raad is vastgesteld zijn conform dat toetsingskader begrotingen en jaarverslagen van Verbonden Partijen getoetst.

De grote opgaven, waar gemeenten momenteel voor staan, overschrijden steeds vaker de gemeentegrenzen en vragen om regionale afspraken. In sommige gevallen kunnen afspraken op provinciaal niveau worden geregeld, maar een aantal taken zijn gedecentraliseerd naar gemeenten. In het geval van onze regio worden veelal informele afspraken gemaakt op de schaal van de deelregio Zuid-Kennemerland, vaak samen met de deelregio IJmond. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld in het geval van de Veiligheidsregio of de inkoop bij het Sociaal Domein) zijn de regiogrenzen om juridische dan wel pragmatische reden weer net anders vormgegeven.

Zuid-Kennemerland kent een rijke traditie, wanneer het gaat om regionale samenwerking op verschillende fronten. Na de beëindiging van het gewest Zuid-Kennemerland heeft de samenwerking een informele vorm gekregen op tal van terreinen (en een Gemeenschappelijke Regeling m.b.t. het programma bereikbaarheid). Dit heeft geleid tot talrijke producten op het gebied van toerisme, detailhandel, woningbouwprogrammering en mobiliteit.

Een bijzonder samenwerkingsverband is de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit grotere schaalniveau wordt door Zuid-Kennemerland benut, wanneer het gaat om afspraken die betrekking hebben op de economie, woningmarkt en de grootschaliger infrastructurele projecten. De MRA biedt de mogelijkheid om op een efficiënte en effectieve manier gezamenlijk beleid op te stellen en kansen om invloed uit te oefenen op het Rijk en EU en/of toegang te krijgen tot cofinanciering.

De MRA agenda is opgesteld om uitvoering te geven aan de doelstelling van de versterkte samenwerking binnen de MRA. Deze agenda vormt dan ook de basis voor het werkplan en de begroting van de MRA. De gemeente Bloemendaal is bij een aantal projecten betrokken, waaronder afstemming programmering woningbouw, onderzoek naar wonen in de MRA, de verstedelijkingsstrategie, circulair maken regionale grondstoffenketens en de realisatie van elektrische laadpalen. Bloemendaal heeft belang bij deze samenwerking om grensoverschrijdende opgaven op te kunnen lossen. Het gaat dan om het behouden van het hoogwaardig woonmilieu, regionale afstemming over een goed en gevarieerd winkelaanbod, behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de landgoederen en groene gebieden, versterking van (verblijfs)recreatie en goede vergader- en congresfaciliteiten, goede en hoogwaardige (OV-)verbindingen met Amsterdam en Schiphol. Na een evaluatie in 2020/2021 is de organisatie van de MRA aangepast waardoor gemeenten directer in het besluitvormingsproces worden betrokken onder andere door deelname aan de Algemene Vergadering. In 2021 is een nieuw werkprogramma vastgesteld. Tevens is de verstedelijkingsstrategie aangeboden ter instemming aan de gemeenteraad.

Samenwerken in netwerken (Zuid-Kennemer Agenda)
De huidige (complexe) maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering waarbij vanuit verschillende invalshoeken en in samenhang aan oplossingen gewerkt wordt. Steeds meer werkt de gemeente binnen relevante netwerken actief samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Kennemerland is de Zuid-Kennemer Agenda. Dit is een agenda waarin de opgaven die een regionale aanpak vergen op het gebied van Landschap, Economie, Wonen, Klimaat en Mobiliteit staan omschreven. Bij de totstandkoming waren bestuurders, raadsleden en ambtenaren van de vier gemeenten betrokken. De planning is dat de agenda in 2021 door alle vier de gemeenten is vastgesteld. Om de samenwerking in Zuid-Kennemerland te versterken is in 2020 in afstemming met raadsleden en bestuurders gewerkt aan de governance van de regionale samenwerking. In 2021 is het Werkplan Zuid-Kennemerland vastgesteld. Er is een programmamanager aangesteld en de nieuwe manier van samen werken is opgestart.

Gemeenschappelijke Regeling DIT

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken ambtelijk samen op het gebied van Informatievoorziening en ICT. Daarvoor is sinds 1 januari 2021 de Gemeenschappelijke Regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (GR DIT) ingesteld. De GR DIT brengt de diverse i-functies van de gemeenten bij elkaar en versterkt de vakgebieden Informatievoorziening en ICT breed in de organisatie. Het brengt de mogelijkheden tot harmonisatie van processen, procedures en informatiesystemen tussen deelnemers en biedt kansen voor minder meerkosten bij de digitale transformatie.

Kosten volgens DIT begroting en afrekening 2021, exclusief BTW

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Kosten GR DIT, inclusief corona kosten

-5.865.379

-5.576.838

Bijdrage GR DIT Heemstede

-2.926.709

-2.756.542

Bijdrage GR DIT Bloemendaal

-2.938.670

-2.820.296

Informatievoorziening en ICT

De coronapandemie heeft de verandering naar een samenleving waar we overal en nagenoeg volledig digitaal met elkaar in contact komen en werken versneld. Daarbij speelt de inzet van Informatievoorziening en ICT een cruciale rol in de uitvoering van onze taken en het functioneren van de gemeente. De gemeente wordt, net als haar inwoners en samenwerkingspartners, ‘ICT-intensiever’. Een dienstverleningsconcept en werkplekomgeving die dit op een veilige en betrouwbare manier ondersteunt is niet meer weg te denken.

We hebben in 2021 ingezet op het moderniseren van de werkplekomgeving met een duurzame oplossing voor het video-vergaderen en het neerzetten van een basis voor opslag in de ‘Cloud’. We hebben gewerkt aan een stabiele en veilige ICT basis-infrastructuur, het oplossen van kwetsbaarheden en het leveren van een hoog niveau van gebruiksondersteuning. Daardoor heeft het wereldwijde ‘log4j’ beveiligingsincident eind 2021, door het snelle handelen van de ICT crisis-organisatie, tot geen incidenten of noemenswaardige impact voor de dienstverlening van de gemeente geleid.

Daarnaast blijft aandacht voor ontwikkelingen rond privacy en regelgeving van belang om de dienstverlening van de gemeente op orde te brengen en te houden. In dat kader haken we veelvuldig in op landelijke ontwikkelingen en maatregelen vanuit het Rijk en de VNG, en integreren we wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en de Omgevingswet. Er is in 2021 veel voorbereidend werk verricht voor de invoering van de Wet Open Overheid en de Omgevingswet. Daarnaast hebben we de omslag van WOZ-taxaties op basis van gebruiksoppervlakte doorgevoerd.

Net zo belangrijk is het informeren over en het op peil houden van de kennis van de gemeentelijke medewerkers rondom privacy en informatiebeveiliging. Daarvoor hebben we ook in 2021 weer een e-learning programma opgezet en gerealiseerd om medewerkers bewust te maken van de risico’s van digitaal werken, zoals ‘phishing’ en e-mail ‘spoofing’. Via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) wordt jaarlijks de mate van informatiebeveiliging en privacy maatregelen in de informatiesystemen en processen getoetst.

Vanuit de Informatievoorziening (IV) organisatie zijn we in 2021 aan de slag gegaan met het instellen van de GR DIT en de uitvoeringsorganisatie IV. Het ICT inkoopproces is ingericht en geharmoniseerd en jaarlijks wordt de ICT aanbestedingskalender geactualiseerd. Dit vormt de basis voor het meerjarig ICT vervangingsplan. In voorbereiding op de transitie van de IV organisatie van beheer naar regie is een transitieplan ontwikkeld en is in samenwerking met onze ICT leveranciers het contract- en servicemanagement ingericht.

De ontwikkeling naar een informatiesamenleving in onze gemeente biedt kansen. Kansen om onze dienstverlening te verbeteren, vertrouwen te vergroten en maatschappelijke uitdagingen op te pakken. De toekomst ligt bij efficiënte en effectieve digitale oplossingen, met voldoende aandacht voor publieke waarden als veiligheid, toegankelijkheid, privacy en transparantie.

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoeken
De raad is (in het kader van het 'Rode draad onderzoek' van de rekenkamer) toegezegd om de raad te informeren over de stand van zaken rond de uitvoering van de adviezen van de rekenkamer. Dat doen we door hieronder in te gaan op de rapportages van de afgelopen vijf jaar:

2020/2021: Implementatie Omgevingswet
Naar huidig inzicht gaat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking. Met begeleiding van de VNG zijn alle minimale acties uitgevoerd voor een goede implementatie. De benodigde applicaties zijn aangeschaft en er ligt een opleidingsplan voor najaar 2022 om de organisatie verder voor te bereiden op de invoering.

2020/2021: Uitvoering Participatiewet
Om de raad beter strategisch te positioneren wordt met de nieuwe raad meetbare resultaten en het monitoren hierop geïntegreerd in het te actualiseren beleidsplan Sociaal Domein. Er wordt goed samenwerkt met netwerkpartners.

2019/2020: Evaluatie samenwerking Heemstede/Bloemendaal automatisering en informatisering
In 2021 is de gemeenschappelijke regeling Digitale Informatievoorziening en Technologie (DIT) gevormd. De vervlochten teams Informatisering van beide gemeenten zijn met de afdeling Automatisering samengebracht in de afdeling Informatievoorziening. Het is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij Heemstede centrumgemeente is. Het positioneren en professionaliseren van Informatiemanagement is in uitvoering en de meerjarige visie wordt geactualiseerd. Dit is de laatste stap in het uitvoeringsprogramma en vormt de basis voor een nadere realisatie van de samenwerkingsdoelen en invulling van de aanbevelingen.

2019: Uitvoering VN-verdrag: Beleidsscan toegang voor mensen met een handicap
Toegankelijkheid is een thema dat van toepassing is op alle onderdelen van de gemeente en vraagt om een organisatiebrede aanpak. Wat betreft betere digitale toegankelijkheid loopt een project. Voor de andere onderdelen om de toegankelijkheid te verbeteren wordt een beleidsplan opgesteld.

2018/2019: De rode draad (Rekenkameronderzoeken door de jaren heen)
De kaderstellende rol van de raad wordt versterkt door vaker te werken met bestuursrapportages, het eerder betrekken van raadsleden bij beleid, en door keuzemogelijkheden aan de raad voor te leggen. Beleidsdocumenten worden vaker SMART geformuleerd, over de uitvoering daarvan wordt aan de raad gerapporteerd en aparte voortgangsdocumenten over bijvoorbeeld projecten en sociaal domein, in aanvulling op de rapportages in of bij planning & control documenten. Over de voortgang van de aanbevelingen van de onderzoeken van de rekenkamer van de afgelopen vijf jaar wordt gerapporteerd in de paragraaf bedrijfsvoering bij het jaarverslag.

2017: Evaluatieonderzoek Externe inhuur
Zie voor aanbevelingen over de (kader) stellende rol van de raad, hierboven het onderzoek de rode draad. Wat betreft externe inhuur, het streven is enerzijds om waar mogelijk eigen personeel in zetten en bij kwantitatief of kwalitatief capaciteitsgebrek externe inhuur. Dat past bij het streven naar een wendbare en flexibele organisatie.

2017: Communicatiebeleid
In februari 2020 is het communicatie-beleidsplan door de raad vastgesteld. Dit plan is onder andere opgesteld aan de hand van een digipanel onderzoek onder inwoners van de gemeente Bloemendaal en gesprekken met verschillende raadsleden (werkgroep). Onderdeel van het plan is een lange termijnvisie en daarnaast zijn doelstellingen opgenomen op basis waarvan de raad zijn kaderstellende rol kan uitvoeren.

Voorbereiding op Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021

Financiële rechtmatigheid is voor een gemeente van groot belang. Tot en met 2021 geven externe accountants een rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening af. Door een wetswijziging wordt vanaf 2022 of 2023 het college van B&W verantwoordelijk voor het opstellen hiervan. Deze verantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. Achtergrond hiervan is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid (meer) bij het college te leggen en het college zich hierover te laten verantwoorden aan de gemeenteraad. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd. Het is de bedoeling om in 2022 zo veel mogelijk conform de nieuwe werkwijze te gaan werken, of de wetgeving nu in 2022 of 2023 van kracht wordt.

Niet financiële onrechtmatigheden Wet FIDO e.a.
Van niet financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bepalingen in de Wet Fido en het treasurystatuut gemeente Bloemendaal 2018 is in boekjaar 2021 geen sprake. Zie voor een toelichting de paragraaf financiering.

Ombuigingen

In 2021 was het niet nodig om ombuigingen op te stellen en/of te implementeren om de begroting 2022 sluitend te maken. Naar verwachting zal de gemeente vanaf 2023 nadeelgemeente zijn wat betreft de operatie herijking gemeentefonds, dus wellicht is dit de komende jaren opnieuw aan de orde.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07