Paragrafen

Inleiding

Inleiding

De verplicht voorgeschreven paragrafen geven een “dwarsdoorsnede” van de begroting.
Rond enkele thema’s (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied) wordt aanvullende informatie gegeven.

De volgende paragrafen zijn verplicht voorgeschreven:
1.   Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2.   Lokale heffingen;
3.   Onderhoud kapitaalgoederen;
4.   Grondbeleid;
5.   Bedrijfsvoering en overhead;
6.   Corona
7.   Financiering;
8.   Verbonden partijen.

In dit jaarverslag is een extra paragraaf Corona/COVID-19 opgenomen om een integraal beeld te schetsen wat de gevolgen zijn van de corona crisis voor de gemeente Bloemendaal

Waar mogelijk zijn de paragrafen gebaseerd op het reeds vastgestelde beleid voor het betrokken beleidsterrein. Waar mogelijk wordt verwezen naar de betrokken beleidsnota’s. De paragrafen behandelen voor het desbetreffende onderwerp de voortgang van de beleidsuitvoering zoals aangegeven in de nota('s), de nieuwe ontwikkelingen en de vraag of de inhoud van het beleid nog steeds van toepassing is. Bij deze benadering is het van belang dat de betreffende beleidsnota actueel blijft door deze periodiek (bijvoorbeeld één keer in de vier jaar) op actualiteit door te lichten en eventueel bij te stellen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07