Paragrafen

Lokale heffingen

1.2Lokale heffingen

Deze paragraaf biedt inzicht in het beleid en de ontvangen en verantwoorde lokale heffingen in 2021 alsmede in de totale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de begroting van de gemeente Bloemendaal.

Doelstelling
Doelstelling van lokale heffingen is het als gemeente binnen de vastgestelde regelgeving verwerven van eigen middelen uit belastingen en overige heffingen ter dekking van algemene en specifieke uitgaven voor de uitvoering van gemeentelijke taken.

Wettelijk kader
In artikel 219 van de Gemeentewet staat aangegeven op basis waarvan de gemeentelijke belastingen en heffingen kunnen worden geheven. Een deel van deze lokale heffingen staat opgesomd in de Gemeentewet zelf, daarnaast bieden ook bijzondere wetten de mogelijkheid om te heffen, bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing). Legitimatie (invoering, wijziging of intrekking) van lokale heffingen geschiedt door middel van door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordeningen.
Het totale pakket van gemeentelijke heffingen is samengevat in negen verschillende verordeningen. De tarieven, grondslagen en overige bepalingen van de in deze paragraaf genoemde heffingen worden jaarlijks door de raad uiterlijk in de maand december voor het eerstvolgende belastingjaar vastgesteld.
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad voor het heffen van lokale heffingen in 2021 de volgende verordeningen vastgesteld:
* Verordening onroerende-zaakbelastingen Bloemendaal 2021;
* Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Bloemendaal 2021;
* Verordening afvalstoffenheffing Bloemendaal 2021;
* Verordening rioolheffing Bloemendaal 2021;
* Verordening toeristenbelasting Bloemendaal 2021;
* Verordening parkeerbelasting Bloemendaal 2021;
* Verordening precariobelasting Bloemendaal 2021;
* Verordening lijkbezorgingsrechten Bloemendaal 2021;
* Legesverordening Bloemendaal 2021.

Bij de heffingen is een onderscheid tussen belastingen en retributies.

Belastingen
Belastingen hebben een algemeen karakter en geen directe relatie met een gemeentelijke taak. Zij worden onder meer geheven als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft getroffen. Er is sprake van autonoom beleid ten aanzien van de hoogte van de belastingtarieven.

Retributies
Retributies hebben wel een directe relatie met een gemeentelijke taak, zoals de reinigingsdienst, rioleringen, openbare begraafplaats en vergunningen/leges. Dat geld bestemt de gemeente uitsluitend voor die doelen. Bij de retributies mogen de geraamde baten van de heffingen niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (maximaal kostendekkende tarieven).

Uitvoering
De aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en roerende zaakbelastingen worden via een gecombineerd biljet opgelegd. Deze aanslagoplegging en de daaraan gekoppelde invordering wordt namens de gemeente verzorgd door de gemeenschappelijke regeling ‘Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid’ (GBKZ). Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt ook de heffing en invordering voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort. Wanneer een belastingplichtige er voor kiest gebruik te maken van automatische incasso dan kan de gecombineerde aanslag in zeven termijnen worden voldaan. Is er geen sprake van automatische incasso, dan moet de aanslag binnen twee maanden betaald zijn. De heffing en invordering van de grafrechten voor de openbare begraafplaats wordt door de gemeente Bloemendaal zelf verzorgd.

Ontwikkelingen
De lokale heffingen vormen naast de Algemene Uitkering van het Rijk een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het merendeel van de lokale inkomsten in 2021 bestaat uit onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Precariobelasting
Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om precario op netwerken af te schaffen, daarbij geldt een overgangstermijn van 5 jaar. Onder de overgangsregeling kan de gemeente maximaal heffen naar het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016. Zo wordt voorkomen dat de tarieven verder oplopen en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt. Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten tot en met 2021 nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen. Gevolg is dat vanaf 2022 bij de gemeente Bloemendaal een substantieel deel ad € 756.537 van de begroting wegvalt. Op aanbeveling van de Provincie Noord-Holland wordt de opbrengst vanaf begrotingsjaar 2019 als incidenteel gelabeld. Om de wegvallende inkomsten op te vangen heeft de raad besloten de onroerende zaakbelastingen te verhogen. Precariobelasting voor terrassen en dergelijke blijft wel bestaan.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07