Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, voldoet de gemeente Bloemendaal voor alle kengetallen aan de normen die de gemeenteraad stelt. De netto schuldquote is t.o.v. 2020 gestegen maar blijft ruim onder de 90%. De aandelenverkoop Eneco in 2020 heeft een positief effect op de solvabiliteit gehad. Inmiddels is als gevolg van de uitvoering van de investeringsopgave en de kapitaalverstrekking aan Meerlanden de solvabiliteit gedaald maar blijft boven de norm van 50%. De financiële positie van de gemeente Bloemendaal kan als goed worden bestempeld.
De komende jaren zal het schuldniveau en de solvabiliteit van de gemeente de aandacht blijven vragen om deze beheersbaar te houden.

Kengetallen

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Normering raad

Netto schuldquote

22,12%

42,66%

27,49%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

21,00%

41,22%

26,24%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

52,25%

53,27%

51,69%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

0,94%

-0,53%

0,54%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,10%

0,00%

0,40%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

187,86%

193,76%

195,44%

Hoger dan 105%

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07