Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

De berekening is conform de nota Weerstandsvermogen 2015.

Een gemeente is vrij zelf de uitgangspunten en systematiek vast te stellen voor de wijze waarop het weerstandsvermogen wordt berekend. De manier om dit te doen is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen 2015 Gemeente Bloemendaal. De gehanteerde methode is normatief voor wat betreft risico’s in de klasse ‘laag’ en specifiek voor de risico’s in de klassen ‘gemiddeld ‘en’ hoog’. De klasse ‘laag’ omvat veel risico’s waarvan het niet doenlijk en zinvol is voor elk risico apart een waardering in geld aan te geven. Daarom wordt voor alle kleine en onbekende risico’s samen 3% van de structurele beïnvloedbare lasten als uitgangspunt genomen. Risico’s ‘midden’ en ‘hoog’ worden gewaardeerd in geld conform onderstaande systematiek.

De onderscheiden risico’s worden niet afzonderlijk gekwantificeerd, maar ingedeeld in de klassen ‘hoog’, ‘midden’ of ‘laag’. De inschatting hangt vooral samen met de mate waarin het risico zich voor kan doen.
Bij de vertaling naar het weerstandsvermogen wordt voor risico’s uit de klasse ‘hoog’ rekening gehouden met 60% van de geschatte financiële gevolgen. Bij risico’s uit de klasse ‘midden’ wordt rekening gehouden met 30% van de geschatte financiële gevolgen. Voor risico’s uit de klassen ‘hoog’ en ‘midden’ wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele risico’s. Voor de dekking van structurele risico’s is veelal een structurele aanpassing binnen de exploitatie nodig. Voor incidentele risico’s kan het vermogen (reserves) ingezet worden.

Het overzicht van risico’s wordt jaarlijks geactualiseerd bij begroting en jaarrekening. De lijst kan worden beschouwd als een reële inschatting op basis van de beschikbare informatie.

Onderstaand is een samenvatting te zien van de inventarisatie van de risico’s, die niet op een of andere manier zijn ondervangen (waar geen voorziening voor is gevormd of verzekering voor is aangegaan) en een financieel gevolg kunnen hebben.

Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

PM

2. Risico's project Vitaal Vogelenzang

PM

3. REMU claim n.a.v. verkoop aandelen Eneco

PM

4. Herverdeling algemene uitkering gemeentefonds (nadeel € 65 per inwoner)

1.500.000

hoog

60%

900.000

5. Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Voor inschatting van het structurele risico wordt 10% van de variabele lasten sociaal domein berekend.

1.250.000

hoog

60%

750.000

6. Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

500.000

midden

30%

150.000

7. Corona en Oekraïne crisis. Incidentele tegenvallers, mogelijk structureel effect.

PM

PM

8. Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)

laag

1.598.520

9. Prijsstijging goederen en diensten a.g.v. mondiale gebeurtenissen

PM

PM

 Totaal

1.748.520

1.650.000

Hieronder worden de risico's nader toegelicht.

1. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Impact

PM

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.

2. Project Vitaal Vogelenzang

Omschrijving

Vitaal Vogelenzang

Impact

PM

In de raad van 17 september 2020 is het ruimtelijk programma van eisen en ontwikkelstrategie Vitaal Vogelenzang vastgesteld. De uitvoering leidt op basis van de totale projectbegroting tot een positief saldo. Het risico bestaat dat dit als gevolg van onvoorziene omstandigheden om kan slaan in een negatief resultaat.

3. REMU claim n.a.v. verkoop van aandelen Eneco

Omschrijving

REMU claim n.a.v. verkoop van aandelen Eneco

Impact

PM

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) in 2020 is de koper gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU). Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 geprivatiseerd is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden. De hoogte van claim bedraagt nominaal EUR 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009. Omdat de kans van de claim dus als laag wordt ingeschat wordt dit als PM post opgenomen en wordt geen bedrag opgenomen. Inmiddels is NV REMU in cassatie gegaan tegen een uitspraak van de rechter.

4. Herverdeling algemene uitkering Gemeentefonds

Omschrijving

Herverdeling algemene uitkering Gemeentefonds

Impact

PM

Al enkele jaren is een herverdeling gemeentefonds in voorbereiding. Volgens de planning zou dit vanaf 2023 ingaan. Het zou voor Bloemendaal (naar wat nu bekend is) om een nadeel gaan van € 65 inwoner per jaar. Dat nadeel wordt in ongeveer 4/5 jaar bereikt omdat naar verwachting sprake is van een nadeel van € 15 per inwoner per jaar. Er wordt advies aangevraagd bij de ROB en VNG en er wordt nog bestuurlijk overleg gevoerd.

5. Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk

Omschrijving

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk

Impact

Hoog, het berekende risico is € 750.000
(60% van € 1.250.000)

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Voor inschatting van het structurele risico wordt 10% van de variabele lasten sociaal domein berekend.

6. Explosievenopsporing

Omschrijving

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -ruiming.

Impact

Midden

Het berekende risico is € 150.000

7. Corona- en Oekraïnecrisis

Omschrijving

In 2020 werd de wereld geconfronteerd met de corona crisis, met naast veel menselijk leed, grote financieel-economische gevolgen. Vervolgens was in februari 2022 de inval van Rusland in Oekraïne. Dit heeft op zowel korte als langer termijn consequenties. Het Rijk vergoed echter in principe een substantieel deel van de extra lasten en gederfde baten.

Impact

PM

Zie de Corona paragraaf in het jaarverslag. Wat betreft de Oekraïne crisis zijn de gevolgen PM.

8. Risico's laag en onbekend

Omschrijving

Conform de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)

9. Risico prijsstijging goederen en diensten

Omschrijving

Als gevolg van enkele mondiale oorzaken zijn de bouwkosten in Nederland binnen een kort tijdsbestek extreem gestegen en momenteel nog aan het stijgen. Dit brengt risico's en onzekerheid met zich mee voor zowel bestaande overeenkomsten als ook voor nieuw te sluiten overeenkomsten. Op balansdatum is rekening gehouden met de op dat moment bekende prijsstijgingen van 1,5% in 2022 conform de uitgangspunten in de Kadernota 2022. De forse stijging van begin 2022 is echter een gebeurtenis na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken worden vastgesteld.
De forse stijging van de prijzen in het begin van 2022 heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021, maar mogelijk wel voor de jaarrekening 2022 en onze begroting 2023 en mogelijk voor de jaren daarna. De effecten van de prijsstijgingen zijn op dit moment onzeker, waarbij ook de financiële impact nu onmogelijk te bepalen is. Met betrekking tot de balansposities aangaande de grondexploitaties zijn deze met de kennis per 31 december 2021 beoordeeld op een toereikende waardering. De toename en ontwikkeling van de prijsstijgingen in 2022 kan mogelijk leiden tot onzekerheden aangaande de terugverdiencapaciteit van de grondexploitaties in 2022 en de jaren daarna.

Impact

PM

Indicatief: Risico is dat we met een begoot investeringsvolume van € 6 miljoen per jaar te maken krijgen dat de prijzen gemiddeld met 10% stijgen. Dit betekent dat we in 2022 wellicht € 510.000 meer uitgaven kunnen verwachten dan we vooraf begroot hebben. Hoe dat in de praktijk gaat uitvallen zullen we in 2022/2023 monitoren.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07