Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

1.1Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de robuustheid van de begroting weergegeven ofwel het vermogen om niet begrote kosten te kunnen dekken. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Vanaf de begroting 2016 wordt de paragraaf opgesteld conform de door de gemeenteraad in juni 2015 vastgestelde nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015.

Om een goed oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen zijn twee elementen van belang:

A. Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 30,0 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,6 miljoen. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt toegelicht onder A.

B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 1.7 miljoen incidenteel en € 1,65 miljoen structureel. De berekening van de benodigde weerstandscapaciteit wordt toegelicht onder B.

Ratio’s weerstandsvermogen
De te berekenen ratio’s worden beoordeeld met behulp van onderstaande normtabel.

Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0

uitstekend

1,4 - 2,0

ruim voldoende

1,0 - 1,4

voldoende

< 1,0

onvoldoende

De ratio’s van het weerstandsvermogen zijn als volgt berekend en uitgesplitst in een ratio incidenteel weerstandsvermogen en een ratio structureel weerstandsvermogen.

Ratio incidenteel weerstandsvermogen 

A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

€ 29.995.255

______________________________________ =

__________

= 17,2

B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

€ 1.748.520

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar

= 25,5

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 1.573.668

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal)

VOLDOENDE

Zoals uit voorgaande blijkt heeft Bloemendaal voor het incidentele weerstandsvermogen een berekende ratio van 17,2. Dit komt volgens de normtabel overeen met de kwalificatie "uitstekend" voor het aanwezige incidentele weerstandsvermogen. Inclusief stille reserves-niet vrij aanwendbaar, rekening houdend met objecten die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, is de ratio indicatief 25,2. De bufferreserve dient 90% te bedragen van het benodigde incidenteel weerstandsvermogen en de flexibele algemene reserve dient tenminste 3% te bedragen van het begrotingstotaal.

Ratio structureel weerstandsvermogen 

A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

€ 1.648.520

______________________________________ =

__________

= 1,00

B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 1.650.000

Daarmee is het structureel weerstandsvermogen voldoende.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07