Bijlagen

Portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) bestaat uit burgemeester dhr. E. Roest, wethouder dhr. N. Heijink, wethouder mevr. S. de Roy van Zuidewijn - Rive en wethouder dhr. H. Wijkhuisen. Elk collegelid beheert een zogenoemde portefeuille: een aantal onderwerpen met betrekking tot de gemeentelijke taken en dienstverlening.
Voor de meest recente informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.J. (Elbert) Roest

Portefeuille:

 • De wettelijke taken ex art 170 t/m 180 Gemeentewet
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie, BOA’s, rampenbestrijding, VRK, APV, ondermijning, reddingsbrigade, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland)
 • Integriteitsbeleid
 • Integrale handhaving en handhavingsbeleid (wettelijke kaders)
 • Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie en bestuurlijke vernieuwing (participatie)
 • Representatie en externe betrekkingen
 • Lentefestival

Wethouder N.A.L. (Nico) Heijink (VVD) - 1e Loco burgemeester

Portefeuille :

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering (inclusief inkoop, aanbesteding en rechtmatigheid subsidies)
 • Gemeenschappelijke regelingen
 • Accommodatiebeleid en onderhoud gemeentelijke gebouwen, onderwijs en sport
 • Economische zaken (waaronder winkelstraten, recreatie en deelnemingen)
 • Belastingen en heffingen (GBKZ)
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Coördinatie afhandeling oude bestuurlijke dossiers
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Strandzaken
 • Afvalinzameling

Wethouder S.C.T. (Susanne) de Roy van Zuidewijn - Rive (CDA)

Portefeuille :

 • Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang
 • Zorg, welzijn en ouderen
 • Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ)
 • Transformatie sociaal domein
 • Onderwijs (exclusief Huisvesting Onderwijs)
 • Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool, exclusief representatieve activiteiten)
 • Sport (exclusief Accommodatiebeleid)
 • Volksgezondheid en gezondheidszorg
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Statushouders

Wethouder H. (Henk) Wijkhuisen (D66)

Portefeuille :

 • Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten)
 • Mobiliteit, verkeer en wegbeheer
 • Energietransitie, duurzaamheid en milieu
 • Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening
 • Water(wegen) en riolering
 • Monumenten
 • Speelvoorzieningen
 • Vitaal Vogelenzang
Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07