Paragrafen

Lokale heffingen

Beleid opbrengst en dekking

Het beleid ten aanzien van de opbrengsten en de tarieven van de in deze paragraaf genoemde belastingen en retributies voor het jaar 2021 is als volgt bepaald:

  • onroerende zaakbelastingen: inflatie 1,8% koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon-/prijsontwikkeling (CPI) volgens het Centraal Planbureau (CPB);
  • roerende belasting op woon- en bedrijfsruimten: inflatie 1,8%;
  • rioolheffing: 100% kostendekking;
  • afvalstoffenheffing: 100% kostendekking;
  • begrafenisrechten: 100% kostendekking;
  • leges: inflatie 1,8%, 100% kostendekking;
  • precariobelasting op netwerken: gelijk aan tarief belastingjaar 2019;
  • gewone precariobelasting: inflatie 1,8%;
  • parkeerbelasting: 4% inclusief 1,8% inflatie en verdeling in seizoenen;
  • toeristenbelasting: inflatie 1,8%.

Voor de twee laatste belastingsoorten geldt dat de koppeling met die van de gemeente Zandvoort is losgelaten.

Inflatiecorrectie
Voor de heffingen en belastingen geldt een koppeling met het landelijk inflatiecijfer voor de loon- en prijsontwikkeling van het Centraal Planbureau. Dit beleid betekent dat de onroerende zaakbelastingen, de roerende zaakbelastingen, de gewone precariobelasting, de leges en de parkeer- en de toeristenbelasting 2021 ten opzichte van de tarieven 2020 minimaal trendmatig zijn verhoogd met 1,8%.

OZB
Er wordt gestuurd op realisatie van de te behalen inkomsten rekening houdende met de 1,8% prijsinflatie volgens de kadernota en de areaaluitbreiding als gevolg van nieuwbouw.
De grondslag voor het heffen van onroerende zaakbelastingen in 2021 is de waarde van de woningen en niet-woningen per 1-1-2020 volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van de bestandsgegevens is een prognose gemaakt van de belastingcapaciteit woningen en niet-woningen 2020. In de berekeningen voor 2021 is uitgegaan van een geraamde waardevermeerdering tussen 1-1-2019 en 1-1-2020 van 7% voor woningen en 0% voor niet-woningen. Daarnaast is voor 0,2% waardevermindering ingeboekt als gevolg van bezwaar en beroep voor woningen en 1% voor niet-woningen. Tevens is voor het niet gebruiken van niet-woningen een correctie van 16,5% doorgevoerd evenals een correctie voor facultatieve vrijstellingen van ruim € 10,4 miljoen.

Rioolheffing
Voor de rioolheffing worden tarieven gehanteerd die hoogstens kostendekkend zijn. De geraamde baten mogen de geraamde lasten niet overschrijden. Hiertoe is een overzicht van baten en lasten opgenomen inclusief een toelichting van de beleidsuitgangspunten. De kosten worden voor 40% bij de eigenaar en voor 60% bij de gebruiker verhaald. Het eigenarentarief voor de rioolheffing is gebaseerd op de WOZ waarde. Het gebruikerstarief is gebaseerd op het waterverbruik. Op 28 september 2017 is het nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsprogramma (VGRP) over de planperiode 2017-2021 vastgesteld. Uit het VGRP is gebleken dat er geen sprake is van 100% kostendekkendheid. Dit is reden geweest om vanaf het begrotingsjaar 2018 naast de correctie voor inflatie een extra verhoging van 1,8% door te voeren. Inmiddels is in de raad van 16 december 2021 het nieuwe programma Water vastgesteld. De uit het programma Water voortvloeiende financiële consequenties zijn in de meerjarenbegroting 2022-2025 meegenomen.

Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing geldt het beleid van volledige kostendekking. Evenals bij de rioolheffing geldt dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overschrijden. Voor het inzicht wordt verwezen naar het overzicht van baten en lasten en de bijbehorende toelichting op de beleidsuitgangspunten. De gemeente Bloemendaal heeft met Meerlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de huishoudelijke afvalinzameling.

Grafrechten
Ook voor de grafrechten geldt het beleid van volledige kostendekking.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor onder andere kabels en leidingen in gemeentegrond, voorwerpen die vergunningplichtig zijn, terrassen en ligplaatsen.

Parkeerbelasting
De tarieven van de parkeerbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen. De parkeertarieven voor het strand zijn conform de vastgestelde uitgangspunten van de kadernota met 4%, inclusief 1,8% inflatie, ten opzichte van het belastingjaar 2020 gestegen en de lijn met het model van de gemeente Zandvoort is losgelaten.
Indien geen, of te weinig, parkeerbelasting is voldaan, kan de gemeente een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met kosten. Deze kostenopslag moet door de gemeente worden onderbouwd. De gemeente moet kunnen laten zien dat de kosten per naheffingsaanslag (op ramingsbasis) gelijk of hoger liggen dan dit bedrag. Het maximumbedrag dat voor de kostenopslag in rekening kan worden gebracht bedraagt voor het belastingjaar 2021 € 65,30. Dit bedrag groeit jaarlijks mee met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Toeristenbelasting
De tarieven van de toeristenbelastingen liften jaarlijks mee met de inflatie-aanpassingen.

Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert een kwijtscheldingsbeleid conform de Invorderingswet 1990.
Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen, wordt voor 100% kwijtschelding verleend indien uit een vermogenstoets en een inkomenstoets blijkt dat het inkomen gelijk is aan of minder dan het wettelijk minimuminkomen (bijstandsnorm).
Kwijtschelding wordt alleen verleend indien het een aanslag betreft voor onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing (alleen voor de eerste afvalcontainer, niet voor extra containers) en rioolheffing voor het gebruikersgedeelte. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten van kwijtschelding.

Het bedrag aan kwijtscheldingen in het verslagjaar bedroeg:

Kwijtschelding

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Afvalstoffenheffing

€ 77.531

€ 60.000

€ 88.584

Rioolheffing

€ 38.479

€ 32.000

€ 42.949

OZB/RZB

0

0

0

Totaal

€ 116.010

€ 92.000

€ 131.533

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07