Paragrafen

Lokale heffingen

Overzicht per heffing

Onroerende zaakbelastingen
Onder de naam “onroerende zaakbelastingen” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting voor niet-woningen en een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen. Op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) wordt van elke individuele onroerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. De waarde die op het aanslagbiljet 2021 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2020.

Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
Onder de naam “belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten” worden ter zake van binnen de gemeente gelegen roerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en eigenarenbelasting van roerende woon- of bedrijfsruimten. Op basis van de wet WOZ wordt van elke individuele roerende zaak de waarde per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld.
Voor de heffingsmaatstaf wordt uitgegaan van een te betalen percentage van de vastgestelde waarde van de (niet) woning. De waarde die op het aanslagbiljet 2021 staat vermeld, is de waarde per waardepeildatum 1-1-2020.

Tabel overzicht (on)roerende zaakbelastingen (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Eigenaren woningen

8.067.446

8.627.960

8.462.884

Eigenaren niet-woningen

1.223.650

1.205.958

1.233.794

Gebruikers niet-woningen

615.706

596.494

667.494

Roerende zaakbelasting

1.010

1.343

1.406

Tarieven

2020

2021

Eigenaren woningen

0,1081%

0,1081%

Eigenaren niet-woningen

0,3278%

0,3655%

Gebruikers niet-woningen

0,2297%

0,2644%

Normpercentages ministerie BZK

2020

2021

OZB eigenaren woning

0,0939%

0,0894%

OZB eigenaren niet-woningen

0,1576%

0,1590%

OZB gebruikers niet-woningen

0,1270%

0,1281%

Totaal ozb niet-woningen

0,2846%

0,2871%

Uit deze tabel komt naar voren dat het Bloemendaalse tarief 2021 voor zowel de OZB eigenaren woning als de tarieven eigenaren en gebruikers van niet woningen boven de normpercentages (conform mei-circulaire) voor 2021 liggen.

Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen. De geraamde opbrengst wordt in de verhouding 40-60 toegerekend aan respectievelijk eigenaren en gebruikers. De rioolheffing voor gebruikers wordt geheven op basis van het aantal m3 afvalwater van de gebruiker. Naast een basistarief voor de schijf wordt een variabel tarief boven het basis-tarief per m3 gehanteerd. De staffel kent een fijne opbouw en spreiding voor de grootverbruikers, in de regel bedrijven, waarbij minder watergebruik wordt beloond en zodoende invulling wordt gegeven aan het profijtbeginsel. De rioolheffing voor de eigenaren wordt geheven op basis van de WOZ waarde. De rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal 2017-2021 (VGRP) dat in de raad van 28 september 2017 is vastgesteld. Tevens is een overzicht van baten en lasten opgenomen welke inzicht geeft in de toegerekende taakvelden van zowel de directe lasten als de indirecte lasten overhead en renteomslag.

Tabel overzicht rioolheffing (bedragen in €).

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Woningen

2.551.968

2.741.218

2.669.939

Niet-woningen

331.029

281.524

303.521

Dekkingspercentage

97,6

94

98,7

Tarieven

2020

2021

Eigenaren woningen

0,01400%

0,01400%

Eigenaren niet-woningen

0,03149%

0,02783%

Gebruik 1-250 m3

141,87

144,10

Gebruik 251-500 m3

141,87+1,66 var.

144,10+1,69 var.

Gebruik 501-1.000 m3

556,87+1,36 var.

566,60+1,38 var.

Gebruik 1.001-5.000 m3

1.236,87+1,31 var.

1.256,60+1,33 var.

Gebruik 5.001-10.000 m3

6.476,87+0,95 var.

6.576,60+0,96 var.

Gebruik10.001-20.000 m3

11.226,87+0,59 var.

11.376,60+0,60 var.

Gebruik meer dan 20.000 m3

17.126,87+0,30 var.

17.376,60+0,30 var.

Aansluitingen

2020

2021

Riool gebruik woning

9.991

9.997

Riool gebruik niet woning

525

519

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing

%

Kosten taakveld 7.2 Riolering, incl. omslagrente

-2.848.710

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-166.777

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-42.949

Inkomsten taakveld 7.2 Riolering, excl. heffingen

580.970

Inkomsten taakveld 0.10 Mutaties reserves

147.956

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-248.600

BTW

-433.666

Opbrengst heffingen

2.973.460

Dekkingspercentage

98,7%

Baten taakveld 7.2 Riolering, onttrekking uit voorziening rioleringen

38.317

1,3%

Het taakveld 7.2 Riolering vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing voor de rioolheffing. Onder dit taakveld vallen de kosten ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

  • De inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
  • De inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit riolering. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.  

De rioolheffing wordt zowel aan eigenaren als aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Rioolheffing en om die reden van de kosten onderbouwing van de rioolheffing.

Het taakveld 7.2 Riolering heeft ook directe inkomsten zoals de verhuur van pompinstallaties en een bijdrage van de gemeente Hillegom. Daarnaast zijn enkele rioolinvesteringen in het verleden met dekkingsreserves opgevangen. De onttrekkingen uit de reserves dienen ter dekking van de afschrijvingslasten.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de rioolheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 228a, derde lid, van de Gemeentewet de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de rioolexploitatie toegerekend.

Afvalstoffenheffing
De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Het restafval en GFT-afval in de gehele gemeente wordt alternerend ingezameld. Deze inzamelmethodiek evenals de harmonisatie heeft als basis gediend voor de tariefbepaling. Afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Tabel overzicht afvalstoffenheffing (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Afvalstoffenheffing

3.172.598

3.350.204

3.395.358

Dekkingspercentage

95,5

100

96,3

Tarieven

2020

2021

Verzamelcontainer

258,01

274,91

Restafvalcontainer 140 liter

258,01

274,91

Restafvalcontainer 240 liter

377,13

401,82

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

%

Kosten taakveld 7.3 Afval, incl. omslagrente

-3.262.886

Kosten taakveld 2.1 Verveer en vervoer

-166.777

Kosten taakveld 6.3 Inkomensregelingen

-88.584

Inkomsten taakveld 7.3 Afval, excl. heffingen

684.713

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-122.653

BTW

-569.875

Totale kosten

-3.526.063

100%

Opbrengst heffingen

3.395.358

Dekkingspercentage

96,3%

Het taakveld 7.3 Afval vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Dit betreft het gft-afval en het restafval. Dit geldt voor zowel de directe uitgaven als de directe inkomsten.

De kosten van het straatvegen onder taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer biedt ondersteuning aan de uitvoering van de kernactiviteit afval. Straatvegen doet de gemeente om drie redenen. Voor het functioneren van de riolering, vanwege het feit dat mensen hun afvalstoffen weggooien en voor de verkeersveiligheid. Om die reden wordt 1/3 van de kosten van het straatvegen toegerekend aan riolering, 1/3 aan verkeer en vervoer en 1/3 aan afval.  

De afvalstoffenheffing wordt aan gebruikers in rekening gebracht. De kwijtscheldingscomponent van het taakveld Inkomensregelingen maakt onderdeel uit van de verordening Afvalstoffenheffing en om die reden van de kostenonderbouwing van de afvalstoffenheffing.

Het taakveld 7.3 Afval heeft ook directe inkomsten zoals de vergoeding van Nedvang en opbrengsten oud papier en textiel.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de afvalstoffenheffing toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Tenslotte wordt op basis van artikel 15.33, derde lid, van de Wet Milieubeheer de verrekenbare BTW, die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds, aan de kosten van de afvalexploitatie toegerekend.

Begrafenisrechten
Op basis van de verordening Lijkbezorgingsrechten Bloemendaal worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen (het recht om begraven te worden) en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten (het onderhouden van het graf). De begrafenisrechten worden alleen verhoogd indien dit nodig is om kostendekkend te zijn.

Tabel overzicht begrafenisrechten, incl. afkoopsommen onderhoud (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Begrafenisrechten

300.828

302.783

334.226

Dekkingspercentage

59,6

74

77,4

Berekening van kostendekkendheid van de begrafenisrechten

%

Kosten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, incl. omslagrente

-315.362

Inkomsten taakveld 7.5 Begraafplaatsen, excl. heffingen

69.816

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. omslagrente

-186.042

BTW

0

Opbrengst heffingen

334.226

Dekkingspercentage

77,4%

Het taakveld 7.5 Begraafplaatsen vormt de kern van de directe lasten van de kosten onderbouwing die te maken heeft met het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Naast de directe lasten vanuit de verschillende taakvelden worden tevens indirecte lasten (overhead) aan de begrafenisrechten toegerekend. De overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Voor de methodiek van de toerekening wordt verwezen naar de paragraaf overhead.

Legesverordening
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven over het genot van door of vanwege de gemeentelijke organisatie verstrekte diensten. Hierbij valt te denken aan leges voor de afgifte van vergunningen, zoals kapvergunningen, omgevingsvergunningen etc. en het afgeven van documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen. De belangrijkste zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tabel overzicht leges (bedragen in €)

Opbrengsten

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

GBA (60020310)

14.812

17.000

13.121

Huwelijksvoltrekkingen (60020270)

52.752

80.000

76.870

Reisdocumenten (60020230)

81.113

85.000

133.003

Rijbewijzen (60020220)

109.257

119.000

107.678

Eigen verklaringen (60020240)

9.866

16.000

10.496

Naturalisatie (60020260)

11.277

17.000

15.119

Verklaring omtrent gedrag  (60020250)

5.127

12.000

4.755

Parkeervergunningen (60630310)

26.068

64.680

54.325

Ontheffing/verg. bijzondere wetten (61020210)

4.054

11.000

861

Uitwegvergunning/Kabel (62010210)

5.470

4.000

5.087

Leges onth./verg. APV (63020110)

19.421

5.000

3.608

Kapvergunningen (65070310)

19.303

26.000

23.646

Registr. kinderopvang (66010113)

6.127

8.000

6.259

Bouwvergunningen (68030110)

723.167

716.000

877.686

Woonruimtebeleid overig(68030140)

13.037

9.000

15.887

Huisvestingsvergunning (68030140)

936

700

581

Totaal

1.101.787

1.190.380

1.348.982

Tarieven

2020

2021

Paspoort ouder dan 18 jaar

73,20

74,77

Paspoort jonger dan 18 jaar

55,35

56,55

Identiteitskaart ouder dan 18 jaar

58,30

67,58

Identiteitskaart jonger dan 18 jaar

30,7

36,46

Rijbewijs

40,65

41,00

Precariobelasting
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde .gemeentegrond, wordt een precariobelasting geheven.

Tabel overzicht precariobelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Precariobelasting

782.320

792.037

813.796

Parkeerbelasting
In het kader van de parkeerregulering wordt een parkeerbelasting geheven.

Tabel overzicht parkeerbelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Parkeerbelasting

1.156.156

1.223.336

1.448.131

Tarieven

2020

2021

Max. naheffingsaanslag

64,50

65,30

Kop Zeeweg Bloemendaal aan Zee per uur
(zomer-/wintertarief)

3,25/0,55

3,40/0,60

Bloemendaal-dorp per uur

1,50

1,55

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf binnen de gemeente door natuurlijke personen, die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn ingeschreven, wordt een toeristenbelasting geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Tabel overzicht toeristenbelasting (bedragen in €)

Opbrengst

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Toeristenbelasting

902.000

1.072.325

1.172.400

Aantal overnachtingen

318.855

453.023

453.023

Tarieven

2020

2021

Per overnachting

3,00

3,25

Het beleid is erop gericht de bedoelde heffingen op een efficiënte wijze op te leggen en te innen.
In het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen wordt nader ingegaan op de belastingtarieven en belastingaanpassingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07