Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Specificatie Vaste Activa

TOELICHTING BALANS

SPECIFICATIE VASTE ACTIVA

Boekwaarde
31-12-20

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-21

Immateriële vaste activa

Totaal immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden en terreinen

682.021

0

0

0

0

682.021

Bedrijfsgebouwen

27.126.601

677.070

0

0

1.165.874

26.637.797

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

591.075

0

0

0

49.349

541.726

Vervoermiddelen

313.496

66.027

0

0

75.867

303.656

Machines, apparaten en installaties

289.479

0

0

0

37.853

251.626

Overige materiële vaste activa

169.989

19.000

0

0

72.785

116.203

Totaal economisch nut:

29.172.660

762.097

0

0

1.401.729

28.533.029

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

22.276.009

2.226.570

0

0

645.643

23.856.935

Machines, apparaten en installaties

47.766

0

0

0

11.268

36.498

Totaal economisch nut heffing:

22.323.774

2.226.570

0

0

656.912

23.893.433

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.523.424

1.073.950

0

0

199.039

5.398.334

Machines, apparaten en installaties

0

0

0

0

0

0

Overige materiële vaste activa

93.470

49.527

0

0

14.655

128.342

Totaal maatschappelijk nut:

4.616.894

1.123.476

0

0

213.694

5.526.676

Financiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-20

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Desinves-
teringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-21

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

344.514

1.191.822

0

0

0

1.536.336

Overige verbonden partijen

33.678

0

0

0

33.678

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

0

0

0

0

0

Overige langlopende leningen u/g

784.051

18.039

0

766.012

Overige uitzettingen rentetypische looptijd van één jaar of langer:

Totaal financiële vaste activa

1.162.243

1.191.822

18.039

0

0

2.336.026

Totaal Vaste Activa

57.275.572

5.303.964

18.039

0

2.272.334

60.289.164

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07