Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Specificatie Vlottende Passiva

VLOTTENDE PASSIVA

Kasgeldleningen

31-12-2021

31-12-2020

BNG

3.000.000

0

Banksaldo

31-12-2021

31-12-2020

BNG, hoofdrekening

0

0

Kortlopende schulden (rtl<1 jr)

31-12-2021

31-12-2020

Rek-courant-verhoudingen:

2.195.103

1.571.060

Rek-courant SOZA Heemstede

0

0

Crediteuren

2.195.103

1.571.060

Overige kortlopende schulden:

1.171.214

1.449.530

IASZ: Verplichtingen WWB Rijk

65.051

65.051

Nog af te handelen posten SOZA

100.896

383.317

Overige vlottende schulden

1.005.266

1.001.162

Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vooruitontvangen bijdrage EU

0

0

Vooruitontvangen bijdrage RIJK

1.549.711

292.286

Vooruitontvangen subsidies

1.549.711

292.286

Vooruitontvangen bijdrage OverigeOverheden

2.437.307

1.394.166

IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv

0

19.406

Nog te betalen bedragen overige overheden

2.360.667

1.176.480

Vooruitontvangen subsidies

76.640

198.280

Overige overlopende passiva

2.697.057

5.452.841

IASZ Heemstede nog te betalen

1.817.763

4.206.289

Vooruitontvangen bedragen

31.561

40.118

Nog te betalen bedragen

847.733

1.206.434

Totaal

6.684.075

7.139.292

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren worden als volgt gespecificeerd:

Saldo 1-1-2021

Ontvangen bedragen

Vrij-gevallen bedragen

Terug- betalingen

Saldo 31-12-2021

Het Rijk

Subsidie A7

0

96.003

96.003

0

Subsidie A12B

0

29.312

29.312

0

Subsidie B2

7.724

6.021

7.220

6.525

Subsidie C31

273.000

0

223.000

50.000

Subsidie C32

0

709.800

0

709.800

Subsidie C43

0

240.000

38.926

201.074

Subsidie C56

0

450.000

0

450.000

Subsidie C62

0

0

0

0

Subsidie D8

11.162

63.748

65.833

9.078

Subsidie D14

0

123.339

0

123.339

Subsidie F9

0

20.660

20.660

0

Subsidie H4

0

24.949

24.949

0

Subsidie H8

400

85.142

85.542

0

Subsidie H12

0

20.000

20.000

0

Overige Nederlandse overheidslichamen

-

0

Totaal ontvangen voorschotbedragen

292.286

1.868.974

611.445

0

1.549.815

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07