Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Activa

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

0

0

- kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

0

0

- kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

0

0

Materiële vaste activa

57.953.138

56.113.330

- investeringen met een economisch nut

28.533.030

29.172.662

- investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

23.893.432

22.323.774

- investeringen in openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut

5.526.677

4.616.895

Financiële vaste activa

2.336.027

1.162.244

- kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.536.336

344.514

- kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

33.678

33.678

- overige langlopende leningen

766.013

784.052

- overige uitzettingen met een looptijd >1 jaar

0

0

Totaal Vaste activa

60.289.165

57.275.574

Vlottende Activa

Voorraden

243.152

70.517

- grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

- onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

243.152

70.517

- vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar

12.382.997

14.165.846

- vorderingen op openbare lichamen

5.578.100

3.896.791

- uitzettingen in 's Rijks schatkist

1.351.039

4.127.375

- overige kortlopende vorderingen

2.319.882

3.417.946

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

3.133.976

2.723.734

Liquide Middelen

384.785

388.307

- banksaldi

379.633

384.438

- kassaldi

5.151

3.870

Overlopende activa

3.799.956

1.648.423

- overlopende activa

3.799.956

1.648.423

Totaal Vlottende Activa

16.810.890

16.273.093

Totaal Activa

77.100.055

73.548.667

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07