Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Reserves en voorzieningen

Overzicht verloop reserves en voorzieningen

Nr.

Omschrijving

Saldo 01-01-2021

Saldo rekening 2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Saldo 31-12-2021

I: Algemene reserves:

1

Algemene bufferreserve

1.544.742

78.273

1.623.015

2

Flexibele algemene reserve

8.460.480

1.147.338

-1.243.374

8.364.443

3

Reserve afbouw schulden

19.292.684

715.113

20.007.797

29.297.905

1.147.338

793.386

-1.243.374

29.995.256

II. Dekkingsreserves

4

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

3.951.499

-74.503

3.876.996

5

Dekkingsreserve riolering buitengebied

450.570

-25.359

425.211

6

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

2.011.070

-48.094

1.962.976

6.413.140

0

0

-147.956

6.265.183

III. Egalisatiereserves

7

Reserve afkoop onderhoud graven

0

0

8

Egalisatiereserve monumenten

51.385

12.724

64.109

9

Egalisatiereserve sociaal domein

0

0

51.385

0

12.724

0

64.109

IV. Bestemmingsreserves: overige

10

Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.350.895

1.350.895

11

Reserve energiebesparing

14.169

14.169

12

Gemeentelijk bomenfonds

23.189

23.189

13

Reserve explosievenopruiming

130.609

-57.082

73.528

14

Beschermd wonen

0

131.858

131.858

1.518.862

0

131.858

-57.082

1.593.638

*

V. Voorzieningen (passiva)

2

15

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP)

41.742

252.625

-170.092

124.274

2

16

Onderhoud bruggen/steigers

158.234

40.333

198.567

3

17

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

0

0

2

18

Rationeel wegbeheer

217.323

626.054

-805.717

37.659

1

19

Risico's grondexploitatie

0

0

3

20

Egalisatievoorziening rioleringen

3.036.071

-38.317

2.997.754

2

21

Investeringen reddingsbrigade

0

67.150

-33.700

33.450

1

22

Pensioengelden (vm) bestuurders

0

440.592

440.592

3.453.370

0

1.426.754

-1.047.826

3.832.297

* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva)

Toelichting verloop reserves en voorzieningen

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

1. Algemene bufferreserve

1.544.742

78.273

0

0

1.623.015

2. Flexibele algemene reserve

8.460.480

1.147.338

0

-1.243.374

8.364.443

3. Reserve afbouw schulden

19.292.684

715.113

0

0

20.007.797

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

1. Algemene bufferreserve

1.544.742

78.273

0

0

1.623.015

Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2020/verhoging bufferreserve vanuit flexibele algemene reserve

78.273

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

2. Flexibele algemene reserve

8.460.480

1.147.338

0

-1.243.374

8.364.443

Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2020 (saldo 2020)

1.147.338

Overige onttrekkingen:

vaststelling jaarrekening 2020/egalisatiereserve monumenten

-12.724

vaststelling jaarrekening 2020/verhoging bufferreserve

-78.273

vaststelling jaarrekening 2020/aanvulling overheveling 2020 naar 2021

-453.441

budgetoverheveling 2020 naar 2021

-580.236

aanpassen toegankelijkheid bushaltes

-15.500

onderzoeken/afdoen integriteitsmeldingen

-50.000

isoleren kap en restaureren hooiberg scouting Elswout

-53.200

totaal

-1.243.374

Omschrijving Algemene reserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

3. Reserve afbouw schulden

19.292.684

715.113

0

0

20.007.797

Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen.

Overige toevoegingen:

netto verkoopopbrengst Zandvoorterweg 27

611.315

netto verkoopopbrengst diverse stukjes grond

103.798

totaal

715.113

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

4. Rioolvernieuwingen

3.951.499

0

-74.503

0

3.876.996

5. Riolering buitengebied

450.570

0

-25.359

0

425.211

6. Bergingscapaciteit riolering

2.011.070

0

-48.094

0

1.962.976

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

4. Rioolvernieuwingen

3.951.499

0

-74.503

0

3.876.996

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen

-74.503

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

5. Riolering buitengebied

450.570

0

-25.359

0

425.211

Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied

-25.359

Omschrijving Dekkingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

6. Bergingscapaciteit riolering

2.011.070

0

-48.094

0

1.962.976

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering.

Afschrijving onttrekking:

de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering

-48.094

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

7. Afkoop onderhoud graven

0

0

0

0

0

8. Egalisatieres monumenten

51.385

12.724

0

0

64.109

9. Sociaal Domein

0

0

0

0

0

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

7. Afkoop onderhoud graven

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend.

De egalisatiereserve wordt opgeheven; begraafplaatsexploitatie is/wordt niet kostendekkend.

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

8. Egalisatieres monumenten

51.385

12.724

0

0

64.109

Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten.

Overige toevoegingen:

vaststelling jaarrekening 2020/onderschrijding budget monumenten

12.724

Omschrijving Egalisatiereserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

9. Sociaal Domein

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar.

De egalisatiereserve wordt opgeheven; periode van 3 jaar is verstreken.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.350.895

0

0

0

1.350.895

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

12. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

13. Explosievenopruiming

130.609

0

0

-57.082

73.528

14. Beschermd wonen

0

131.858

0

0

131.858

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

10. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw

1.350.895

0

0

0

1.350.895

Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

11. Energiebesparing

14.169

0

0

0

14.169

Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

12. Gemeentelijk bomenfonds

23.189

0

0

0

23.189

Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis.

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

13. Explosievenopruiming

130.609

0

0

-57.082

73.528

Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven.

Overige onttrekkingen:

opsporing en ruiming explosieven in de windsleuf ten zuiden van de Peperedel

-57.082

Omschrijving Overige bestemmingsreserves

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Afschrijving onttrekking

Overige onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

14. Beschermd wonen

0

131.858

0

0

131.858

Bestemmingsreserve beschermd wonen is bestemd voor het financieren van de taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang van zeer kwetsbare inwoners.

Overige toevoegingen:

saldo van het door het rijk ontvangen gelden door de centrum gemeente Haarlem in de periode 2015-2021 voor beschermd wonen

131.858

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

15. Onderh.gebouwen (MJOP)

41.742

252.625

0

-170.092

124.274

16. Onderh.bruggen/steigers

158.234

40.333

0

0

198.567

17. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

18. Rationeel wegbeheer

217.323

626.054

0

-805.717

37.659

19. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

20. Egalis.voorz.rioleringen

3.036.071

0

0

-38.317

2.997.754

21. Invest. reddingsbrigade

0

67.150

0

-33.700

33.450

22. Pensioengelden

0

440.592

0

0

440.592

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

15. Onderh.gebouwen (MJOP)

41.742

252.625

0

-170.092

124.274

Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van groot onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan

252.625

Overige aanwendingen:

onderhoud gebouwen:

- gemeentehuis, voornamelijk schilderwerkzaamheden

-63.622

- centraal service punt Bennebroek, schilderwerkzaamheden

-7.787

- woningen, CV ketel en dak van berging vervangen

-7.295

- Dorpshuis Vogelenzang, verbouwing voormalig jeugdhonk inclusief gedeeltelijke inrichting

-51.579

- Muziekschool, vervangen kilgoten

-7.416

- overige gebouwen

-32.393

totaal

-170.092

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

16. Onderh.bruggen/steigers

158.234

40.333

0

0

198.567

Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar.

Overige toevoegingen:

storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan

40.333

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

17. Egalis.voorz.afval.heffing

0

0

0

0

0

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing.

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

18. Rationeel wegbeheer

217.323

626.054

0

-805.717

37.659

Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis.

Overige toevoegingen:

storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan

626.054

Overige aanwendingen:

vervangen asfaltdeklaag Rijksstraatweg

-112.745

vervangen deklaag Duinlustweg

-134.286

vervangen asfaltdeklaag en hertegelen trottoirs Oosterduinweg

-127.279

hertegelen trottoirs Bilderdijklaan

-30.000

vervangen deklaag en aanleg fietsstroken Iepenlaan

-111.308

vervangen deklaag inclusief fietsstroken Bennebroekerlaan

-118.173

vervangen deklaag Zandvoorterweg

-89.708

diverse onderhoud overige wegen

-82.218

totaal

-805.717

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

19. Risico's grondexploitatie

0

0

0

0

0

Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie.

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

20. Egalis.voorz.rioleringen

3.036.071

0

0

-38.317

2.997.754

Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht.

Overige aanwendingen:

nadelig saldo 2021 rioolexploitatie

-38.317

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

21. Invest. reddingsbrigade

0

67.150

0

-33.700

33.450

Voorziening investeringen reddingsbrigade: het egaliseren van de jaarlijkse lasten aan investeringen door de reddingsbrigade.

Overige toevoegingen:

storting voor investeringen conform meerjaren opgave

67.150

Overige aanwendingen:

diverse materialen, waaronder buitenboord motor, overlevingspakken en zwemvesten

-33.700

Omschrijving Voorzieningen

Saldo 1-1-2021

Overige toevoegingen

Vrijgevallen bedragen exploitatie

Overige aanwendingen

Saldo 31-12-2021

22. Pensioengelden

0

440.592

0

0

440.592

Voorziening Pensioengelden (voormalige) bestuurders: op basis van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben (voormalige) bestuurders recht op verschillende pensioenregelingen. Tot en met 2021 was de uitvoering van deze regelingen uitbesteed. Per 1 januari 2022 zijn betrokken partijen met de dienstverlening gestopt en zijn de balansverplichtingen in een voorziening pensioengelden opgenomen.

Overige toevoegingen:

storting opgebouwde pensioenen t/m 2021 van (vm) bestuurders

440.592

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07