Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Vlottende Activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

5.578.100

3.896.791

Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen

2.803.729

2.398.212

SVN rekening-courant startersfonds

330.247

325.522

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

1.351.039

4.127.375

Overige kortlopende vorderingen

Private debiteuren

498.074

968.362

Debiteuren Sociale Zaken

914.638

790.420

Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.008.337

1.802.552

Voorziening voor oninbaarheid

-109.425

-148.748

Betaalde waarborgsommen

4.770

4.770

Overige posten

3.488

591

Totaal overige kortlopende vorderingen

2.319.882

3.417.947

Liquide middelen

31-12-2021

31-12-2020

Kas- en Banksaldi

Kas

5.151

3.870

BNG

379.633

384.438

Overlopende activa

31-12-2021

31-12-2020

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU

0

0

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK

0

239

NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN

1.980.275

322.874

IASZ Heemstede overlopende activa

125

207

IASZ Heemstede overige overlopende posten

1.031.072

1.073.030

IASZ Heemstede voorschotten

791.186

253.516

Nog te ontvangen posten overige overheden

-2.701

-1.443

OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA

0

0

Totaal

3.799.956

1.648.423

Eerste helft 2021

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2021

(1)

Drempelbedrag

403

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

382

308

-

-

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

22

95

403

403

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2021

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

53.789

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

53.789

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

403

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

34.361

28.051

-

-

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

382

308

-

-

Tweede helft 2021

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar 2021

(1)

Drempelbedrag

1.076

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

-

-

376

375

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.076

1.076

700

701

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 2021

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

53.789

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

53.789

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is, is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.

Drempelbedrag

1.076

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

-

-

34.550

34.504

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

-

-

376

375

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07