Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Passiva

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Passiva

31-12-2021

31-12-2020

Vaste Passiva

Eigen vermogen

39.856.501

38.428.629

- algemene reserve

29.995.256

29.297.905

- bestemmingsreserves

7.922.930

7.983.386

- gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht baten en lasten

1.938.315

1.147.338

Voorzieningen

3.832.297

3.453.370

1. voorzieningen voor verplichtingen en risico's

440.592

0

2. voorzieningen ter egalisering van kosten

393.951

417.299

3. voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden

2.997.754

3.036.071

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer

20.360.865

21.506.785

- onderhandse leningen binnenlandse banken / financiële instellingen

20.350.000

21.500.000

- door derden belegde gelden en waarborgsommen

10.865

6.785

Totaal Vaste passiva

64.049.663

63.388.784

Vlottende Passiva

Kasgeldlening BNG

3.000.000

0

- kasgeldlening BNG

3.000.000

0

Banksaldo

0

0

- banksaldo

0

0

Overige schulden

3.366.317

3.020.591

- overige schulden

3.366.317

3.020.591

- rekening courantsaldi niet financiële instellingen

0

0

Overlopende passiva

6.684.075

7.139.292

- overlopende passiva

6.684.075

7.139.292

Vlottende Passiva

13.050.392

10.159.883

Totaal Passiva

77.100.055

73.548.667

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07