Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

4a. Openbaar groen

Het openbaar groen bestaat openbaar plantsoen (waaronder laanbomen), bos- en duinparken en speelplaatsen.

Plantsoen
De plantsoenen zijn in 2021 onderhouden op het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau ‘basis’ (rapportcijfer 5-7). Dat blijkt uit een kwaliteitsmeting door een externe deskundige. Binnen dit onderhoudsniveau is er geen sprake van het ontstaan van achterstanden of kapitaalvernietiging. De volgende onderhoudswerkzaamheden zijn in 2021 o.a. uitgevoerd:

Soort openbaar groen

Belangrijkste onderhoudsmaatregel

Kengetallen

Laanbomen en parkbomen (bij benadering)

1x gecontroleerd;
aandachtsbomen 2x gecontroleerd

15.000 st

Boomspiegels

4x onderhouden

2.300 st

Stamlot

1x geknipt

3.500 st

Bosplantsoen

5x onderhouden

13,8 ha

Sierheesters

7x onderhouden

8,3 ha

Bodembedekkers

7x onderhouden

1,0 ha

Vaste planten

7x onderhouden

1.800 m2

Wisselperken oorlogsmonumenten

10x onderhouden

50 m2

Hagen

2x geknipt;
4x onderhouden

9.950 m2

Gazon

in het groeiseizoen eens per 10 dagen gemaaid (25 x)

17,4 ha

Bermen

 3x gemaaid

25,0 ha

Bloemrijke bermen

1 of 2x gemaaid en maaisel afgevoerd

24,6 ha

Ruiterpaden / hoefslagen

1x gesnoeid en 1x aangevuld;
2x gemaaid

11,2 km

Bos en duin excl. Zeeweggronden

extensief bosonderhoud

63,6 ha

Onderhoud laanbomen
In 2021 is er minder schade geconstateerd aan bomen. Dit komt door beter onderhoud en betere weersomstandigheden dan eerdere jaren. Wel zien we een uitgesteld effect van de droogte van de afgelopen jaren. Ook bleken veel bomen aangetast te zijn door de korsthoutkoolzwam/honingzwam/reuzenzwam. Het uitstellen van snoei- en kapwerkzaamheden was niet mogelijk, vanwege het risico dat dan ontstaat voor de veiligheid van de openbare weg.

Groot onderhoud/renovatie
Als groen niet meer door regulier onderhoud naar een basiskwaliteit te krijgen is, komt het in aanmerking voor groot onderhoud/renovatie. In 2021 zijn de volgende renovaties uitgevoerd:

Soort openbaar groen

Locatie

Kosten

Renovatie plantsoenen

Bloemendaal: Zocherlaan
Bennebroek: Willinklaan, Hyacinthenlaan, Abraham van der Hulstlaan, van Kinsbergenlaan
Aerdenhout: Jaap Buijshof, Koekoeksweg
Vogelenzang: De Witte Hond
Overveen: Vrijburglaan

€ 21.000

Vervangen laanbomen

Kennemerpark. Diverse onderzoeken uitgevoerd naar de gezondheid van laanbomen.

€ 16.000

Overlast door damherten/reeën

Damherten en reeën

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal geregistreerde overlastmeldingen gemeente Bloemendaal

9

6

5

3

niet bekend

Bij het vaststellen van het damhertenbeleid (B&W april 2009) is het doel gesteld om de overlast weer terug te brengen naar enkele meldingen per jaar, dit doel is voor de gemeente Bloemendaal behaald. De sporadische meldingen die nog binnen zijn gekomen, gaan over Bloemendaal Noord (Zeeweg, Duin en Daal, Park Brederode).

Kapvergunningen en kap- en rooilijst

Omgevingsvergunning vellen van houtopstand

Verleende kapvergunningen

237

Geweigerde kapvergunningen

2

Verleende snoeivergunningen

19

Kap aanvraag aangepast na vooroverleg met gemeente

33

Aantal bomen waarvoor vergunning verleend

1033

Aantal vergunningen per direct (noodkap)

83

Aantal vergunningen met herplant

55

Bestrijding iepziekte

Aantal verwijderde gemeentelijke iepen

43

Aantal verwijderde particuliere iepen

25

Kap- en rooilijst gemeentelijke bomen

Aantal verwijderde bomen

15

Herplant bomen

52

Bos- en duinparken
De omvorming van de 7 bosparken naar een door uw gemeenteraad vastgesteld kwaliteitsniveau vordert redelijk volgens planning en met regulier onderhoud wordt dit niveau behouden.
In 2021 zijn de volgende maatregelen in de bos- en duinparken genomen:

  • Caprera: verwijderen gevaarlijke bomen en bestrijden exoten d.m.v. maaien en inzet van schapen
  • Bloemendaalsebos: verwijderen gevaarlijke bomen langs de paden en bestrijden exoten d.m.v. maaien.
  • Wethouder van Gelukpark: herstellen paden en beschoeiingen in verband met veiligheid
  • Wilhelminapark: bestrijden exoten d.m.v. maaien en inzet van schapen
  • Mr. Enschedepark en van Haemstedebos: bestrijden exoten d.m.v. maaien
  • Brouwerskolkpark: bestrijden exoten d.m.v. maaien en inzet van schapen en uitvoering herstelplan 2e fase. Inclusief het herstel van de paden in overleg met de klankbordgroep. Hiervan is ongeveer 80% gedaan, de overige paden staan gepland voor 2022. De veiligheid voor de bezoekers is hierin leidend.

Corona maatregelen
Vanwege grote drukte zijn Het Wethouder van Gelukpark en Wandelpark Caprera enige tijd gesloten geweest en daarna onder voorwaarden (de corona maatregelen) weer opengesteld.

Speelplaatsen
In verband met de wettelijke aansprakelijkheid worden op grond van het Attractiebesluit de 200 speeltoestellen op de speelplaatsen jaarlijks op veiligheid gecontroleerd. In 2021 is dit ook één keer door een externe deskundige uitgevoerd. Aanbevelingen uit de inspectie wordt op basis van prioriteit opgevolgd. Noodzakelijke reparaties en vervangingen zijn uitgevoerd, zoals onder andere het vervangen van kapotte onderdelen, vervangen of het aanvullen van houtsnippers en het verversen van zandbakzand.

In 2021 is al het noodzakelijke onderhoudswerk uitgevoerd. Voor enkele locaties is dit een wat grotere renovatie geworden, m.n. wat betreft het openbare gedeelte van de Bos en Duinschool en Blekersveld. Een grote renovatie of het compleet vernieuwen van een speelplaats is in 2021 niet gebeurd.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07