Programmaverantwoording 2021

Bestuur en Ondersteuning

Stedin Groep N.V.

Stedin Groep N.V.

Doelstelling 

Stedin heeft als netbeheerder de taak om een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening te realiseren voor haar ruim 2 miljoen klanten. Dit doet zij enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt.

Bestuurlijk belang

Stemrecht via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

Bestuurlijke verantwoording

In de begroting wordt het verwachte dividend opgenomen. Bij de tussentijdse rapportage wordt gerapporteerd over het ontvangen dividend (dat betrekking heeft op voorgaand kalenderjaar) en dat is vastgesteld door de AVA.

Financieel belang

16.490 aandelen à € 100 nominaal (0,33% van de aandelen)

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking; laag

Jaarverslag 2021

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2021

31 dec. 2021

1 jan. 2021

31 dec. 2021

2.891 miljoen

3.270 miljoen

4.681 miljoen

4.912 miljoen  

Resultaat en uitgekeerd dividend

Resultaat na belastingen

Dividend per aandeel uitgekeerd in

2020

2021

2020

2021

42 miljoen

21 miljoen

4,14

0,11

Ontvangen dividend vs. begroting

Geraamde en werkelijke inkomsten dividend (60050120.852000)

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

150.000 

68.269

68.269

0

Ontwikkelingen

Stedin Groep is per 1 februari 2017 ontstaan als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in een energiebedrijf (Eneco) en een netwerkbedrijf (Stedin). Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Drukke, stedelijke gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven. Vandaag en morgen. Daarnaast beheert Stedin de energie-infrastructuur in de regio's Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland.

De energietransitie maar ook de economische groei zijn er de oorzaak van dat de komende jaren de investeringen van Stedin zullen toenemen. Hiervoor is het project Lange Termijn Financiering opgestart waarover de Aandeelhouderscommissie in gesprek is met de gemeenten.

In de AVA van Stedin Holding BV van 22 april 2022 is de jaarrekening van Stedin Holding BV over 2021 vastgesteld. De netto winst over 2021 bedraagt € 21 miljoen (2020: € 42 miljoen). Na uitkering van het preferent rendement aan de houders van cumulatief preferente aandelen en toevoeging van 50% van de voor uitkering beschikbare winst aan de gewone bedrijfsreserve staat 50% van de voor uitkering beschikbare winst (zijnde een bedrag van € 0,5 miljoen) ter beschikking van de houders van gewone aandelen. Dit betekent een dividenduitkering over 2021 van € 0,11 per gewoon aandeel (2020: € 4,14).

Dit komt voor Bloemendaal neer op een dividenduitkering 2021 van € 1.813,90 welk in het boekjaar 2022 wordt verantwoord.

Dividend in enig jaar wordt in het jaar +1 uitgekeerd.

Ook voor de komende jaren wordt in verband met de hoge kosten van de energietransitie lagere dividenduitkeringen verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07