Programmaverantwoording 2021

Bestuur en Ondersteuning

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (stg. Rijk)

Doelstelling

Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, De Ronde Venen, Diemen, Heemstede, Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Ouder-Amstel, Uitgeest, Teylingen, Uithoorn, Velsen en OVER-gemeenten (Oostzaan en Wormerland)

Bestuurlijk belang

De gemeentesecretaris van Bloemendaal maakt deel uit van het algemeen bestuur van de stichting. Begroting en jaarrekening worden voorgelegd aan het college.

Bestuurlijke verantwoording

Het college van Burgemeester en Wethouders van Bloemendaal geeft voor vaststelling van het jaarverslag en de begroting van stg. Rijk in het Algemeen Bestuur een zienswijze aan. Het Algemeen Bestuur van stg. Rijk stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag vast, rekening houdend met de zienswijzen en de stemverhouding binnen stichting Rijk.

Financieel belang

Bloemendaal draagt ongeveer 6,5% van de lasten.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: laag.

Jaarverslag 2021

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2021

31 dec. 2021

1 jan. 2021

31 dec. 2021

1.308.356

nnb

399.071

nnb

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

Hiervan verrekend met de bijdrage gemeenten

2020

2021

2020

2021

592.010

nnb

nihil

nihil

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (60040410.443200)

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

-142.244

-142.244

-143.439

-1.195

Ontwikkelingen

Naast de gevolgen van de Corona crisis is RIJK zichzelf verder aan het ontwikkelen. Sinds 2019 heeft RIJK een nieuwe opzet van de begroting. Deze is erop gericht dat de middelen die aan RIJK worden toegekend in verhouding
staan tot de resultaten daarvan in de gemeenten (outputgericht). Overwogen wordt door het bestuur van st. Rijk om Alkmaar toe te laten treden onder meer om de continuïteit van st. Rijk te waarborgen.
In 2021 was de vraag vanuit de gemeente Bloemendaal naar ondersteuning van st. Rijk groter dan het aantal beschikbare uren. Daarom wordt bekeken om het aantal uren st. Rijk vanaf 2023 met een halve dag uit te breiden naar 4,5 dag per week.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07