Programmaverantwoording 2021

Bestuur en Ondersteuning

Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-13.521

-14.933

-15.792

-859

 Baten

38.438

41.785

43.194

1.409

 Resultaat voor reservering

24.916

26.852

27.402

550

 Toevoeging aan de reserves

-285

-1.064

-2.876

-1.812

 Onttrekking aan de reserves

396

1.473

1.448

-25

 Resultaat na reservering

25.028

27.261

25.974

-1.287

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 0.1

 Bestuur

-1.916

-2.018

-1.565

453

 0.2

 Burgerzaken

-607

-723

-737

-14

 0.3

 Beheer overige gebouwen en gronden

85

716

735

19

 0.4

 Overhead

-8.628

-8.880

-9.256

-376

 0.5

 Treasury

190

120

116

-4

 0.61

 OZB woningen

8.554

8.552

8.346

-206

 0.62

 OZB niet-woningen

1.678

1.675

1.746

71

 0.63

 Parkeerbelasting

1.788

1.288

1.502

214

 0.64

 Belastingen overig

793

793

815

22

 0.7

 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

23.024

25.324

25.723

399

 0.8

 Overige baten en lasten

-46

4

-23

-28

 0.10

 Mutaties reserves

396

479

510

32

 0.11

 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-285

-69

-1.938

-1.869

 Totaal

25.028

27.261

25.974

-1.287

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-/- = nadeel

0.1 Bestuur

Lagere lasten college (salarislasten en representatiekosten)

41.000

Lagere lasten vm. bestuurders

302.000

Lagere lasten raad

57.000

Lagere lasten rekenkamer

33.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

19.000

Totaal

452.000

0.2 Burgerzaken

Hogere baten reisdocumenten

27.000

Hogere lasten inhuur burgerzaken

-22.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-19.000

Totaal

-14.000

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

19.000

Totaal

19.000

0.4 Overhead

Lagere lasten GR DIT

76.000

Hogere inhuur- en salarislasten financiën, toezicht en control

-155.000

Hogere lasten inhuur en overige personele lasten

-196.000

Hogere lasten werving en selectie personeel

-60.000

Hogere lasten opleiding personeel

-46.000

Hogere lasten vergoedingen personeel

-21.000

Lagere lasten communicatie

21.000

Lagere salarislasten bestuursondersteuning

43.000

Hogere lasten huisvesting

-19.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-19.000

Totaal

-376.000

0.5 Treasury

Geen bijzonderheden

-4.000

Totaal

-4.000

0.61 OZB woningen

Lagere opbrengst OZB woningen

-165.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-41.000

Totaal

-206.000

0.62 OZB niet-woningen

Hogere opbrengst OZB niet-woningen

99.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-28.000

Totaal

71.000

0.63 Parkeerbelasting

Hogere parkeeropbrengsten kop Zeeweg en Bloemendaal dorp

172.000

Hogere opbrengst naheffingsaanslag parkeren

53.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-11.000

Totaal

214.000

0.64 Belastingen overig

Hogere opbrengsten precariobelasting

22.000

Totaal

22.000

0.7 Algemene uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds

Hogere algemene uitkering gemeentefonds

399.000

Totaal

399.000

0.8 Overige baten en lasten

Afwikkeling balansposten

-28.000

Totaal

-28.000

0.10 Mutaties reserves

Hogere onttrekking bestemmingsreserve explosievenopruiming

32.000

Totaal

32.000

0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten

Voordelig saldo van baten en lasten

-1.869.000

Totaal

-1.869.000

Totaal programma 0

-1.288.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07