Jaarrekening 2021

Overige overzichten

Verloop post onvoorzien 2021

In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien.
Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2021

Programma

Taakveld

Omschrijving

2021

Post onvoorzien

50.000

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Deelname regionale vervolgmonitors  Corona

-4.000

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Maatregelen vuurwerkoverlast

-12.500

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving

Schetsontwerp met kostenraming Kop Zeeweg

-15.000

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

8.3 Wonen en bouwen

Vervangen dakbedekking 2 woningen Kinheimweg

-18.500

Saldo

0

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07