Jaarrekening 2021

Overige overzichten

Incidentele baten en lasten

TOELICHTING INCIDENTELE BATEN 2021

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

3.197.162

3.541.914

0.3

Grondverkopen, diverse stukjes grond

103.798

108.798

0.3

Verkoop Zandvoorterweg

611.315

611.315

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; integriteitsonderzoeken

50.000

50.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; pilots domeinen en harmonis. syst.

35.000

35.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisvesting locatie Bennebroek

10.100

10.100

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; bufferreserve

78.273

78.273

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; landelijke verkiezingen

46.241

46.241

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; dashboard en GBKZ Informatieplan

11.051

11.051

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; tijd. huisv. brandweer Bennebroek

108.900

108.900

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; extra capaciteit BOA

50.000

50.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; uitvoering explosieven door PWN

57.082

57.082

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; toegankelijkheid bushaltes

15.500

15.500

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; ren. entree Br'rode en led verlicht.

95.000

95.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; fietsenstalling

71.183

71.183

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; extra storting MJOP Bergweg 3

53.200

53.200

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; plan biodiversiteit

14.000

14.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; t.b.v. egalisatieres. monumenten

12.724

12.724

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; kerkenvisie

25.000

25.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; taalniveau statushouder

27.000

27.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; implementatie Wet inburgering

45.000

45.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; armoede en schuldenbeleid

41.200

41.200

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; vacature gelden IASZ

13.000

13.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling TOZO

231.000

231.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; implementatiekosten omgevingswet

100.000

100.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; plankosten Blekersveld

101.332

101.332

0.64

Precariobelasting kabels en leidingen

756.537

756.537

0

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2020

600.000

599.000

0

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2021

-166.274

174.478

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

152.934

96.003

1.2

Rijksbijdrage ruiming explosieven Peperedel

56.931

0

1

Paragraaf Corona; Veiligheid

96.003

96.003

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

520.247

521.767

2.1

Subsidie prov. NH, fietsinfrastructuur Bennebroekerlaan

213.328

213.328

2.1

Subsidie provincie Noord Holland aanlegkst bushaltes

210.000

211.520

2.2

Bijdrage mobiliteitsfonds Zuid-Ken.land t.b.v. fietsenstalling

96.919

96.919

2

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

0

0

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

-400.000

-418.638

3

Paragraaf Corona; Economie

-400.000

-418.638

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

0

0

4

Paragraaf Corona; Onderwijs

0

0

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-113.051

36.235

5.1

Rijksbijdrage uitvoering Lokaal Sportakkoord

20.000

20.000

5.1

Rijksbijdrage herziening SPUK leefstijlinterventies 2021

0

45.142

5.2

Bijdrage Ministerie VWS vaststelling SPUK 2020

0

14.250

5.2

Bijdrage Ministerie VWS verlenging SPUK 2021

0

24.949

5

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

-133.051

-68.106

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

1.183.654

1.235.218

6.72

Bijdrage Gemeente Haarlem voor Beschermd Wonen

131.858

131.858

6

Paragraaf Corona; Sociaal domein

1.051.796

1.103.360

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

271.090

114.401

7.1

Lokaal preventieakkoord; bijdrage Min. VWS

20.000

20.000

7.1

Lokaal preventieakkoord; bijdrage VNG

9.600

9.600

7.4

Bijdrage Mobiliteitsfonds Zuid Ken.land geluidsonderz. spoor

50.000

8.009

7.4

Rijksbijdrage ondersteuning EAW

20.660

20.660

7.2

Bijdr. egalisatievz riolering; bouw en monitoring riolering

170.830

56.132

7

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

0

0

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERNIEUWING

513.000

261.926

8.3

Rijksbijdrage uitvoering RREW

240.000

38.926

8.3

Rijksbijdrage huisvesting kwetsbare groepen

273.000

223.000

8

Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stedelijke vernieuwing

0

0

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

5.325.036

5.388.826

TOELICHTING INCIDENTELE LASTEN 2021

Begroot

Werkelijk

Taakveld

PROGR. 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-1.504.598

-1.353.314

0.1

Meerwerk accountantscontrole n.a.v. van vragen raadleden

-52.000

-49.953

0.1

Afhandeling van de Intergriteitsonderzoeken in 2022

-50.000

-14.579

0.4

Voortzetting capaciteit beantwoording raadsvragen

-41.000

-41.000

0.4

Voortzetting capaciteit beantwoording raadsvragen

-109.000

-80.375

0.4

Bijdrage GR DIT; Informatiebeveiliging cybercriminaliteit

-22.500

0

0.4

Bijdrage GR DIT; Sharepoint

-25.000

0

0.10

Storting programma 0; diverse verkopen grond en panden

-793.386

-793.386

0.10

Storting bijdrage Min. BZK explosieven Peperedel

-56.931

0

0.10

Storting programma 5 t.g.v. egalisatiereserve monumenten

-12.724

-12.724

0.10

Storting in bestemmingsreserves Beschermd Wonen

-131.858

-131.858

div.

GBKZ uitwerking informatiebeleidsplan

-14.230

0

0

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning

-195.969

-229.439

Taakveld

PROGR. 1: VEILIGHEID

-163.085

-241.970

1.2

Ruiming explosieven Peperedel door PWN

-57.082

-57.082

1

Paragraaf Corona; Veiligheid

-106.003

-184.888

Taakveld

PROGR. 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

-691.930

-667.299

2.1

Renovatie entree park Brederode door herbestemming B'kolk

-50.000

-64.412

2.1

Rode fietsstroken B'laan, gesubsidieerd door prov. NH

-75.000

-75.000

2.1

Fietsinfrastructuur B'laan, gesubsidieerd door prov. NH

-213.328

-213.328

2.1

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes, gesub. prov. NH

-225.500

-230.166

2.1

Advieskosten nieuw inrichtinsplan Voorbuurt

-40.000

0

2.1

Aframen bijdrage aan provincie fietsbrug Houtvaartkade

100.000

100.000

2.2

Bijdrage aan ProRail iz fietsenstalling NS Bloemendaal

-168.102

-166.148

2

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

-20.000

-18.245

Taakveld

PROGR. 3: ECONOMIE

0

0

3

Paragraaf Corona; Economie

0

0

Taakveld

PROGR. 4: ONDERWIJS

-46.001

-25.472

4.2

Tijdelijke huisvesting Montessori VMBO (noodlokalen)

-40.000

-18.584

4.2

Advieskosten opstellen actualiseren IHP

0

-1.020

4

Paragraaf Corona; Onderwijs

-6.001

-5.868

Taakveld

PROGR. 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-222.100

-98.955

5.1

Bijdrage uitvoeringskosten Lokaal Sportakkoord

-20.000

-20.000

5.1

Bijdrage t.b.v. leefstijl (Sportakkoord route)

0

-25.000

5.7

Eerste beleidsplan versterken natuur en biodiversiteit

-4.000

-4.665

5

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

-198.100

-49.290

Taakveld

PROGR. 6: SOCIAAL DOMEIN

-1.734.032

-1.344.137

6.1

Ontwikkeling integrale kerkenvisie (bijdr. sept.circulaire)

-25.000

-20.661

6.1

Budgetoverheveling implementatie Wet inburgering

-45.000

0

6.1

Maatschappelijke begeleiding statushouders

-53.000

-104.113

6.1

Veranderopgave inburgering; taalniveau statushouder

-12.000

0

6.1

Veranderopgave inburgering; taalniveau statushouder

-15.000

-7.000

6.8

Brede aanpak dak en thuisloosheid (bijdrage alg.uitk.)

-32.051

0

6

Paragraaf Corona; Sociaal domein

-1.576.981

-1.233.024

Taakveld

PROGR. 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-362.873

-167.511

7.1

Lokaal preventieakoord; procesbegeleider GGS K'land

-9.600

-7.560

7.1

Uitvoering Lokaal preventieakoord; tijdvak 2021-2023

-20.000

-20.340

7.2

Monitoring riolering

-59.000

-23.711

7.2

Bouwen rioolmodel Bloemendaal en Overveen

-111.830

-32.421

7.4

Geluidsonderzoek spoor overveen i.v.m. Formule 1

-50.000

-8.009

7.4

Klimaatakkoord 2019-2021 duurzaamheid warmtetransitie

-50.000

-42.495

7.4

Ondersteuning EAW; opstellen Transitievisie

-20.660

-26.925

7

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

-41.783

-6.050

Taakveld

PROGR. 8: VOLKSHUISV. RO EN STED.VERNIEUWING

-864.332

-423.400

8.3

Implementatiekosten omgevingswet

-100.000

-22.008

8.3

Uitvoeren Regeling Reductie Engeriegebruik Woningen RREW

-240.000

-38.926

8.3

Plankosten Blekersveld

-101.332

-206.965

8.3

Saneringskosten Blekersveld

-150.000

-13.438

8.3

Uitwerking plan van aanpak statushouders

-273.000

-142.063

8

Paragraaf Corona; Volkshuiv. RO en Stedelijke vernieuwing

0

0

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

-5.588.951

-4.322.058

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

5.325.036

5.388.826

SALDO INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

-263.915

1.066.768

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07