Jaarrekening 2021

Overige overzichten

Baten en lasten per taakveld

Taakveld Baten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

001. Bestuur

17.316

16.257

-1.059

002. Burgerzaken

349.084

368.994

19.910

003. Beheer overige gebouwen en gronden

985.455

993.710

8.255

004. Overhead

1.666.936

2.450.763

783.827

005. Treasury

148.885

151.887

3.002

006.1. OZB woningen

9.071.790

8.892.659

-179.131

006.2. OZB niet-woningen

2.140.081

2.235.271

95.190

006.3. Parkeerbelasting

1.288.016

1.502.456

214.440

006.4. Belasting overig

793.380

815.202

21.822

007. Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

25.324.086

25.723.294

399.208

008. Overige baten en lasten

0

43.426

43.426

010. Mutaties reserves

1.473.412

1.448.412

-25.000

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

0

0

0

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

43.258.441

44.642.331

1.383.890

101. Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

102. Openbare orde en veiligheid

168.231

109.740

-58.491

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

168.231

109.740

-58.491

201. Verkeer en vervoer

808.462

1.022.641

214.179

202. Parkeren

98.955

98.527

-428

203. Recreatieve havens

20.747

27.830

7.083

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

928.164

1.148.998

220.834

301. Economische ontwikkeling

0

29.312

29.312

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

79.333

63.803

-15.530

304. Economische promotie

1.072.325

1.172.400

100.075

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

1.151.658

1.265.514

113.856

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

182.514

177.419

-5.095

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

182.514

177.419

-5.095

501. Sportbeleid en activering

40.000

85.142

45.142

502. Sportaccommodaties

261.266

238.485

-22.781

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

224.683

218.557

-6.126

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

465.866

449.579

-16.287

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

991.815

991.764

-51

601. Samenkracht en burgerparticipatie

8.000

13.983

5.983

602. Wijkteams

0

57.200

57.200

603. Inkomensregelingen

4.019.000

4.256.562

237.562

605. Arbeidsparticipatie

0

0

0

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

10.180

16.063

5.883

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

61.630

88.253

26.623

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

9.796

13.406

3.610

6081. Geëscaleerde zorg 18+

144.612

215.612

71.000

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

4.253.218

4.661.079

407.861

701. Volksgezondheid

29.600

29.600

0

702. Riolering

3.851.491

3.592.746

-258.745

703. Afval

3.955.381

4.080.071

124.690

704. Milieubeheer

70.660

28.669

-41.991

705. Begraafplaats en crematoria

370.250

404.041

33.791

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

8.277.382

8.135.128

-142.254

801. Ruimtelijke ordening

103.734

68.924

-34.810

802. Grondexploitatie

0

172.635

172.635

803. Wonen en bouwen

1.413.146

1.354.162

-58.984

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

1.516.880

1.595.721

78.841

TOTAAL

60.728.303

62.727.695

1.999.392

Taakveld Lasten

Begroting na wijziging 2021

Rekening 2021

Saldo 2021

001. Bestuur

-2.034.912

-1.581.124

453.788

002. Burgerzaken

-1.072.483

-1.106.277

-33.794

003. Beheer overige gebouwen en gronden

-269.506

-258.787

10.719

004. Overhead

-10.546.515

-11.706.696

-1.160.181

005. Treasury

-28.843

-35.865

-7.022

006.1. OZB woningen

-520.214

-546.658

-26.444

006.2. OZB niet-woningen

-464.620

-489.069

-24.449

006.3. Parkeerbelasting

0

-329

-329

006.4. Belasting overig

0

0

0

008. Overige baten en lasten

4.263

-66.757

-71.020

010. Mutaties reserves

-994.899

-937.968

56.931

011. Resultaat van de rekening baten en lasten

-69.407

69.407

PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

-15.997.136

-16.729.529

-732.393

101. Crisisbeheersing en brandweer

-1.576.128

-1.496.243

79.885

102. Openbare orde en veiligheid

-1.153.444

-1.125.197

28.247

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-2.729.572

-2.621.440

108.132

201. Verkeer en vervoer

-4.280.981

-4.367.279

-86.298

202. Parkeren

-311.368

-305.917

5.451

203. Recreatieve havens

-18.046

-17.244

802

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-4.610.395

-4.690.440

-80.045

301. Economische ontwikkeling

-48.260

-72.918

-24.658

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-72.386

-74.386

-2.000

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

-120.646

-147.304

-26.658

402. Onderwijshuisvesting

-1.473.064

-1.474.747

-1.683

403. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-787.878

-726.671

61.207

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-2.260.942

-2.201.418

59.524

501. Sportbeleid en activering

-543.532

-576.411

-32.879

502. Sportaccommodaties

-348.987

-337.613

11.374

503. Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-1.068.709

-867.925

200.784

505. Cultureel erfgoed

-141.962

-138.400

3.562

506. Media

-531.570

-531.570

0

507. Openbaar groen en openluchtrecreatie

-3.211.978

-3.094.482

117.496

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-5.846.738

-5.546.401

300.337

601. Samenkracht en burgerparticipatie

-1.858.062

-1.666.788

191.274

602. Wijkteams

-1.158.369

-1.239.738

-81.369

603. Inkomensregelingen

-6.246.300

-5.970.769

275.531

604. Begeleide participatie

-777.438

-811.413

-33.975

605. Arbeidsparticipatie

-465.153

-336.875

128.278

606. Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.145.236

-1.269.143

-123.907

6071. Maatwerkdienstverlening 18+

-3.017.429

-3.393.816

-376.387

6072. Maatwerkdienstverlening 18-

-3.332.248

-3.676.694

-344.446

6081. Geëscaleerde zorg 18+

-286.051

-239.449

46.602

6082. Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-18.286.286

-18.604.685

-318.399

701. Volksgezondheid

-974.402

-979.144

-4.742

702. Riolering

-3.115.200

-2.848.710

266.490

703. Afval

-3.112.565

-3.262.886

-150.321

704. Milieubeheer

-677.608

-558.812

118.796

705. Begraafplaats en crematoria

-310.250

-315.362

-5.112

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-8.190.025

-7.964.915

225.110

801. Ruimtelijke ordening

-871.804

-744.660

127.144

802. Grondexploitatie

-448

-172.635

-172.187

803. Wonen en bouwen

-1.814.311

-1.365.952

448.359

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

-2.686.563

-2.283.248

403.315

TOTAAL

-60.728.303

-60.789.380

-61.077

SALDO JAARREKENING 2021

-1.938.315

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07