Jaarrekening 2021

Overige overzichten

Baten en lasten

Omschrijving

Begroting 2021 voor wijziging (x € 1.000)

Begroting 2021 na wijziging (x € 1.000)

Rekening 2021 (x € 1.000)

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

1.529

-3.699

-2.170

2.199

-4.000

-1.801

2.242

-3.692

-1.450

Veiligheid

15

-2.588

-2.573

168

-2.730

-2.561

110

-2.621

-2.512

Verkeer, vervoer en waterstaat

106

-3.683

-3.576

928

-4.610

-3.682

1.149

-4.690

-3.541

Economie

79

-114

-35

79

-121

-41

93

-147

-54

Onderwijs

204

-2.222

-2.018

183

-2.261

-2.078

177

-2.201

-2.024

Sport, cultuur en recreatie

1.125

-5.656

-4.531

992

-5.847

-4.855

992

-5.546

-4.555

Sociaal domein

3.372

-16.516

-13.144

4.253

-18.286

-14.033

4.661

-18.605

-13.944

Volksgezondheid en milieu

8.101

-7.972

129

8.277

-8.190

87

8.135

-7.965

170

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.004

-1.756

-752

1.517

-2.687

-1.170

1.596

-2.283

-688

Totaal programma's

15.536

-44.206

-28.670

18.597

-48.732

-30.135

19.155

-47.752

-28.597

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

14.418

0

14.418

13.518

0

13.518

13.799

0

13.799

Algemene uitkeringen

23.024

0

23.024

25.324

0

25.324

25.723

0

25.723

Dividend

200

0

200

127

0

127

127

0

127

Saldo financieringsfunctie

21

-427

-406

22

-386

-364

25

-393

-368

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

-50

-50

0

0

0

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

37.664

-477

37.187

38.991

-386

38.605

39.674

-393

39.281

Kosten van overhead

717

-9.345

-8.628

1.667

-10.547

-8.880

2.451

-11.707

-9.256

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

53.917

-54.028

-111

59.255

-59.664

-409

61.279

-59.851

1.428

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

396

0

396

1.473

-995

479

1.448

-938

510

Gerealiseerde resultaat

54.313

-54.028

285

60.728

-60.659

69

62.728

-60.789

1.938

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07