Programmaverantwoording 2021

Veiligheid

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Doelstelling

Door intergemeentelijke samenwerking en een doelmatige organisatie en coördinatie uitvoering geven aan:

  • taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing als genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;
  • taken op het gebied van bescherming en bevordering van de gezondheid van de bevolking als genoemd in de Wet publieke gezondheid;
  • taken betrekking hebbende op hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de voorbereiding daarop, zoals genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;
  • de ingevolge de Wet Ambulancezorg (WAZ) noodzakelijke zorg en ambulancehulpverlening.

Deelnemende gemeenten

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen, Zandvoort.

Bestuurlijk belang

Conform de gemeenschappelijke regeling is de burgemeester lid van het algemeen bestuur. De burgemeester is tevens lid van de bestuurscommissie Openbare Veiligheid. Een wethouder is lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en Maatschappelijke Zorg.

Bestuurlijke verantwoording

Voor vaststelling van de begroting en het jaarverslag van de VRK wordt de zienswijze van de Raden gevraagd. Het Algemeen Bestuur van de VRK stelt vervolgens de begroting en het jaarverslag van de VRK vast, rekening houdend met de zienswijzen van de raden en de stemverhouding binnen de VRK. Bestuursrapportages van de VRK worden middels het vrijdagbericht ter kennisname gebracht van de raadsleden. Daarnaast rapporteert de burgemeester de raad mondeling over de onderwerpen uit de bestuurscommissie.

Financieel belang

Op basis van het inwoneraantal vormt Bloemendaal 4,2% van het totaal van deze GR.

Risico's

Risico analyse volgens nota Grip op samenwerking: gemiddeld

Jaarverslag 2021

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan. 2021

31 dec. 2021

1 jan. 2021

31 dec. 2021

8,900 miljoen

7,009 miljoen

56,312 miljoen

62,285 miljoen

Rekeningresultaat

Resultaat na bestemming rekeningresultaat

2020

2021

5.270.000

1.864.000

Bijdrage vs. begroting

Werkelijke en geraamde uitgaven (61010110.443300/ 61020110.443300/ 66810111.443300/ 67010110.443300)

Primitieve begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Werkelijk 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

-2.210.000 

-2.210.000

-2.154.329

55.671

Ontwikkelingen

Het jaar 2021 heeft wederom volledig in het teken van de covid-19 pandemie gestaan. Dit heeft op de gehele organisatie invloed gehad. Reguliere taken konden nog steeds niet volledig worden uitgevoerd, er is opnieuw minder opgeleid en geoefend en medewerkers zijn ook dit jaar ingezet op covid-gerelateerde taken. De brandweer heeft hierbij veel ondersteuning verleend. De GGD gaat over zaken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, gezondheidsonderzoek en gezondheids-voorlichting.
In de regio Kennemerland werkt de acute zorg (ziekenhuizen, huisartsen, GGD, Ambulancedienst) samen met niet-acute zorg, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Gevolg van deze manier van werken, is dat er beter samengewerkt kan worden. Dat is afgelopen jaar van grote meerwaarde geweest.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07