Programmaverantwoording 2021

Veiligheid

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorkomen criminaliteit en voorkomen en bestrijden overlast

Gebiedsagenten, overige politiemedewerkers en gemeentelijke opsporingsambtenaren (boa’s) zetten gericht in op voorkomen van incidenten, overlast en criminaliteit op locatie.

De samenwerking en structureel overleg vindt continu plaats. Informatie en inzet wordt waar mogelijk gedeeld en afgestemd op incidenten, locaties waar bijvoorbeeld overlast plaatsvindt of toezicht nodig is. Er is veel ingezet geweest op handhaving van Corona maatregelen, mede met inzet van ingehuurde Stewards (betaald uit 'corona-gelden' vanuit het Rijk.

Inzet van buurtbemiddeling.

Dit middel is sinds de invoering zeer effectief
en heeft vele escalaties voorkomen waardoor inzet van politie, boa's, sociaal team, e.a. kon worden voorkomen of beperkt.

Activiteiten jeugdoverlast:

  • Betrekken van en ouders verantwoordelijk maken voor jeugdoverlast
  • Integrale samenwerking en inzet van jongerenwerk(st)ers, bureau Halt, Zorg- & Veiligheidshuis, scholen, bewoners, politie, boa's, e.a. om de overlast/ criminaliteit te voorkomen en verminderen.

Ouders zijn veelvuldig betrokken en geïnformeerd, waarbij hulp wordt aangeboden, indien mogelijk. Er is een uitstekende samenwerking met alle partners, korte lijnen en praktische inzet op het voorkomen, vroegtijdig interveniëren van/op overlast en/of (mogelijk) criminele daden.

Activiteiten veiligheid woonomgeving:

  • Voortzetten inzet en aanpak van personen met verward gedrag en zorgmijders door vroeg signalering en zorgaanbod voorkomen van incidenten/ geestelijke gezondheidsproblematiek e.d.
  • Samenwerking voortzetten tussen: gemeente, handhavers en toezichthouders, instellingen, bewoners, verenigingen, ondernemers en scholen.
  • De aanpak/inzet op dit zorg- en veiligheidsvraagstuk vergt veel tijd en inspanning. Vroegsignalering en een snelle aanpak/ (zorg)hulpinzet voorkomt veel escalatie. Niet altijd kan hulp geboden worden omdat de bereidheid om mee te werken niet verplicht is. Het (mogen) opleggen van een crisismaatregel o.b.v. de WvGGZ is een tijdelijk ultimum remedium.
  • Samenwerking vindt plaats zowel in overleggen, bijeenkomsten, als via whatsapp, vertegenwoordigers van ondernemers en persoonlijke informele contacten.

Activiteiten veilig strand:

  • Voortzetting samenwerking gemeente, politie, brandweer, GGD, reddingsbrigade, ondernemers, etc.
  • Voortzetting samenwerking reddingsbrigade.

De partners weten elkaar makkelijk te vinden
en werken nauw samen. Ook in dit bijzondere (2e corona)jaar heeft men veel voor elkaar kunnen betekenen. De reddingsbrigade is een vitale (noodzakelijke) partner voor inzetten bij hulpverleningsdiensten, EBHO, slachtofferhulp en vermissingen.

Continue communicatie met bewoners en ondernemers over preventie van en veel voorkomende criminaliteit en brandpreventie maatregelen.

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het voorkomen van cybercriminaliteit, een nog steeds toenemend fenomeen. Over brand- preventie maatregelen is gecommuniceerd.

Letsel-, economische -, financiële -, milieu -, natuur -, gezondheidsschade en andere vitale belangen beperken.

Alle partners/overheden hebben hierin een rol, taak en verantwoordelijk maar ook vele instituties en organisaties zelf. Binnen de veiligheidsregio heeft de regionale crisisorganisatie ten tijde van lokale/ regionale ramp of crisis de regie o.l.v. de vz./(coördinerend) burgemeester.

Aanpakken van ondermijnende activiteiten.

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort werken met diverse partners samen binnen het zgn.Lokale Ondermijningsoverleg aan de aanpak.
De samenwerking binnen de regio is hierbij ook geborgd door samenwerking met het RIEC/Programma Aanpak Ondermijning.

Jaarlijkse rapportage van de brandweer over het aantal gehouden controles, interventies, steekproefcontroles, thema- en meervoudige controles.

De brandweer, sector risicobeheersing informeert het bestuur jaarlijks d.m.v. rapportages over de resultaten. Hierover vinden nadere gesprekken plaats voor nadere uitleg en toelichting. Jaarlijks wordt ook een activiteitenplan opgesteld over o.a. de hiernaast vermelde activiteiten.

Effectief maatregelen nemen bij incidenten, rampen en crisissituaties

Iedereen die betrokken is bij crisisorganisatie informeren en instrueren.

De crisisorganisatie is inmiddels een stevige organisatie waarvan de betrokkenen jaarlijks worden getraind, geoefend en opgeleid. In 2021 zijn er veel digitale opleidingen, workshop, e.d. gehouden, vanwege corona-maatregelen.

Bij crises deelnemen aan de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Bloemendaal levert conform de afspraken zowel hardpiket als zachtpiket (vrije instroom) functionarissen.

Nieuwbouw brandweerpost Bennebroek

De oplevering is gepland voor eind 2022/begin 2023.

Integraal handhaven en toezicht houden

Project ‘Brandveilig Leven’ continueren.

Dit traject heeft stilgelegen in 2021 vanwege de coronamaatregelen en loopt door zolang dat nodig en noodzakelijk is.

Specifieke aandacht voor handhaving Veiligheid woonomgeving. TopHIC aanpak van veelplegers in het Zorg- & Veiligheidshuis.

De aanpak van High Impact Crimes blijft een vast onderdeel in de aanpak van daders waarbij zowel straf als hulp deel uit maken in de uitvoering.

Integraal handhaven en toezicht uitvoeren. Boa’s en andere gemeentelijke toezichthouders zoals politie en brandweer oefenen dagelijks hun taken uit, te weten het voorkomen en bestrijden van parkeeroverlast, vandalisme, geluidsoverlast, illegale bouw, milieu afval en controleren op brandveiligheid.

Iedere toezichthoudende/handhavende functionaris/organisatie oefent zijn/haar taken uit. Informatie wordt zoveel mogelijk gedeeld en (gezamenlijke) inzet afgestemd en uitgevoerd daar waar nodig/noodzakelijk. Ook de OD-IJmond en andere toezicht-houders van bijv. PWN, Staatsbosbeheer, Waterleidingduinen zijn samenwerkende partners.

Specifieke aandacht voor jeugdoverlast.

De jeugd heeft zich dit jaar wederom veel laten zien en heeft door de corona- maatregelen meer aandacht gevraagd en gekregen.
Jongerenwerkers, boa's, plus ingehuurde toezichthouders en politie hebben veel inzet gepleegd om overlast aan te pakken en te minimaliseren.

Gericht toezicht op de diverse handhavingsgebieden.

Gericht toezicht is voornamelijk uitgegaan naar de handhaving van corona maatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07