Programmaverantwoording 2021

Veiligheid

Wat heeft het gekost?

Veiligheid

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-2.588

-2.730

-2.621

108

 Baten

15

168

110

-58

 Resultaat voor reservering

-2.573

-2.561

-2.512

50

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-2.573

-2.561

-2.512

50

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 1.1

 Crisisbeheersing en brandweer

-1.676

-1.576

-1.496

80

 1.2

 Openbare orde en veiligheid

-896

-985

-1.015

-30

 Totaal

-2.573

-2.561

-2.512

50

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 1 VEILIGHEID

-/- = nadeel

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lagere bijdrage VRK onderdeel brandweer

78.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

2.000

Totaal

80.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

Lagere doorbelasting personele lasten

30.000

Lagere lasten opsporing en ruiming explosieven en geen rijksbijdrage voor opsporing, volgt in 2022

-32.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-28.000

Totaal

-30.000

Totaal programma 1

50.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07