Paragrafen

Financiering

EMU saldo

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid. Om te komen tot een beheerste ontwikkeling van het EMU-saldo van de lokale overheid zijn lokale overheden verplicht de meerjarige EMU-begrotingsgegevens in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het EMU-saldo gevolgd door middel van verplichte rapportages over de uitvoering aan het CBS.

Het werkelijke EMU-saldo 2021 voor de gemeente Bloemendaal bedraagt ca. € 1,3 miljoen negatief. Ten opzichte van het in de begroting 2021 geraamde tekort van € 6,6 miljoen een afwijking van € 5,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een positief exploitatiesaldo en temporisering c.q. de voortgang van de geplande en lopende investeringen.

Berekening EMU-saldo
(Economische en Monetaire Unie)

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Bedragen x € 1.000

+ 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

12.825

-397

1.428

+ 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.235

2.372

2.272

+ 3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.126

1.130

1.426

- 4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.226

8.477

5.286

 + 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

 + 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:           Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

- 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

71

0

173

+ 8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

18

16

16

- 9

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.047

1.212

1.010

- 10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

-11b

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

Berekend EMU-saldo

12.860

-6.551

-1.326

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07