Paragrafen

Financiering

Risicobeheer

De gemeente verstrekt uitsluitend gelden of stelt garanties indien dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak, niet gericht is op het verkrijgen van inkomen en er geen overmatige risico’s gelopen worden.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn (korter dan één jaar) weer. Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag gemeenten met kortlopende geldleningen mag financieren: de kasgeldlimiet. Onder de kasgeldlimiet valt ook het 'rood' staan op de rekening-courant.
De limiet bedraagt 8,5% van de totale exploitatiebegroting. Dit kwam in 2021 neer op een toegestane financiering met kortlopend geld van afgerond € 4,6 miljoen. In de met de BNG BANK afgesloten financieringsovereenkomst is met deze financieringslimiet rekening gehouden. Als blijkt dat gedurende drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden dan zal de financieel toezichthouder dit meewegen bij de beoordeling van het begrotingstoezicht. De kasgeldlimiet is gedurende het hele jaar 2021 niet overschreden.

Kasgeldlimiet per kwartaal

Kasgeldlimiet (x €1.000)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Omvang begroting (stand primaire begroting)

53.789

53.789

53.789

53.789

Grondslagpercentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

2. Vlottende korte schuld

0

0

0

1.000

3. Vlottende middelen

4.873

8.452

7.245

6.050

4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

-4.873

-8.452

-7.245

-5.050

Ruimte onder de kasgeldlimiet (1-4)

9.445

13.024

11.817

9.622

Renterisiconorm
Als maatstaf voor de vaste schuld is door het ministerie van BZK de renterisiconorm ontwikkeld: jaarlijks mogen de verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal bedragen. Omdat deze norm niet overschreden mag worden, ontstaat er een spreiding van opgenomen geldleningen en daardoor ook van rente-aanpassingsdata en looptijden.
De verplichte aflossingen in 2021 hebben niet geleid tot overschrijding van de renterisiconorm.

Stap

Variabelen

2021

Renterisico(norm)

(x € 1.000)

(1)

Renteherzieningen

-

(2)

Aflossingen

1.150

(3)

Renterisico (1+2)

1.150

(4)

Renterisiconorm

10.758

(5a)=(4-3)

Ruimte onder renterisiconorm

9.608

(5b)=(3-4)

Overschrijding renterisiconorm

-

Berekening

(4a)

Begrotingstotaal

53.789

(4b)

Percentage

 20%

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07