Paragrafen

Financiering

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen
De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. Door de in 2020 ontvangen middelen van de aandelenverkoop Eneco is de financieringsbehoefte ook in het afgelopen boekjaar beperkt gebleven. Tegen het einde van het boekjaar liep de liquiditeitspositie terug en noodzaakte tot het aantrekken van kasgeldleningen. Vanaf 2021 zal de behoefte aan financieringsmiddelen verder toenemen door de geplande investeringsuitgaven voor met name onderwijshuisvesting, wegen en riolering. Ook zal dit op lange termijn een negatieve invloed hebben op de schuldpositie. De reguliere aflossing van langlopende geldleningen, de keuzes en temporisering van de geplande investeringsprojecten in combinatie met uitvoering van de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar maken continue deel uit van het beleid om de voorziene toename van de schuldpositie te kunnen blijven beheren. In de meerjarenbegroting is met een toename van de rentekosten rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. De voorziene financieringsbehoefte zal vooralsnog met kasgeldleningen worden opgevangen. Deze vorm van financiering is in de huidige markt voordeliger dan het aantrekken van nieuwe (langlopende) geldleningen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen.  

Renteontwikkeling
In 2021 is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 1% zoals opgenomen in de Kadernota 2021. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07