Programmaverantwoording 2021

Volksgezondheid en Milieu

Wat heeft het gekost?

Volksgezondheid en milieu

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-7.972

-8.190

-7.965

225

 Baten

8.101

8.277

8.135

-142

 Resultaat voor reservering

129

87

170

83

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

129

87

170

83

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 7.1

 Volksgezondheid

-945

-945

-950

-5

 7.2

 Riolering

736

736

744

8

 7.3

 Afval

880

843

817

-26

 7.4

 Milieubeheer

-607

-607

-530

77

 7.5

 Begraafplaatsen en crematoria

65

60

89

29

 Totaal

129

87

170

83

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

-/- = nadeel

7.1 Volksgezondheid

Geen bijzonderheden

-5.000

Totaal

-5.000

7.2 Riolering

Hogere doorbelasting GBKZ

-48.000

Lagere lasten onderhoud rioleringen, drainage en gemalen

90.000

Lagere lasten inspecties rioleringen

32.000

Lagere lasten onderzoeken rioleringen en drainage

80.000

Lagere lasten monitoring rioleringen (onderdeel budgetoverheveling)

35.000

Lagere lasten beheer rioleringen (onderdeel budgetoverheveling)

79.000

Lagere opbrengst rioolheffingen

-49.000

Lagere kosten rioolexploitatie leidt tot een lagere bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen

-226.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

15.000

Totaal

8.000

7.3 Afval

Lagere algemene lasten inzake afval (onderhoud/vervangen containers, communicatie etc.)

48.000

Hogere verwerkingslasten restafval, GFT-afval, oud papier, glas en plastic

-192.000

Hogere opbrengsten inzameling oud papier en plastic

77.000

Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

45.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-4.000

Totaal

-26.000

7.4 Milieubeheer

Lagere lasten duurzaamheidsbudget

34.000

Lagere lasten duurzaamheidsbudget warmtetransitie (onderdeel budgetoverheveling)

31.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

12.000

Totaal

77.000

7.5 Begraafplaats en crematoria

Hogere opbrengst begraafrechten

31.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-2.000

Totaal

29.000

Totaal programma 7

83.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07