Programmaverantwoording 2021

Volksgezondheid en Milieu

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Via CJG toegang tot voorzieningen gezondheidszorg verzorgen

Professionalisering toegang hulp en ondersteuning.

Het CJG Kennemerland voert de gemeentelijke toegangstaken uit. Ook is een praktijkondersteuner jeugd (POH) vanuit het CJG aanwezig bij vrijwel alle huisartsenpraktijken in onze gemeente.

Zorgen voor toegang tot voorzieningen gezondheidszorg

Organiseren lokale inloopfunctie GGZ.

In 2021 en de jaren daarvoor is de inloop GGZ ten behoeve van inwoners uit Bloemendaal op locaties in Haarlem georganiseerd. In 2021 is het aanbieden van deze inloop-functie gecontinueerd. De gemeente heeft hiervoor een subsidieafspraak met Arkin/Roads.

AED's met het oude keurmerk vervangen.

In 2021 zijn bestaande AED's onderhouden en indien nodig vervangen.

Zorgen voor verbinding en samenwerking tussen relevante organisaties en initiatieven

Voortzetten beleid gezonde voeding en bewegen te stimuleren.

Er is uitvoering gegeven aan het Sportakkoord en het Lokaal preventieakkoord waar de thema's bewegen en gezonde voeding onderdeel van zijn.

Organisatie preventieve interventies bij ouderen.

In 2021 en de jaren daarvoor heeft Kcoetz Wijkgerichte zorg diverse vormen van ondersteuning geboden op het gebied van ouderenzorg. Huisartsen kunnen voor consultatie terecht bij het Interventie- en Expertteam (IET). Kcoetz biedt daarnaast ook een informatiepunt voor patiënten en mantelzorgers.

Eenzaamheid onder ouderen verminderen.

In 2021 heeft de projectgroep eenzaamheid de activiteiten voortgezet om eenzaamheid te bestrijden. De corona crisis zorgde voor een extra uitdaging om mensen te bereiken. In 2021 is gestart met de training 'Heft in eigen hand'. Doel van deze training was om mensen die zich door hun gevoel van eenzaamheid belemmerd voelen in hun leven op een interactieve manier en samen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, in- en uitzicht geven op een betere kwaliteit van leven. De training heeft haar bestaansrecht bewezen en het is de bedoeling meer trainingen in de (nabije) toekomst aan te kunnen bieden.

Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers.

Door de corona crisis zijn mantelzorgers en vrijwilligers extra “belast”. Organisatie Tandem heeft naast individuele ondersteuning ook ingezet op inloopspreekuren en lotgenotencontact. Ook heeft de week van de jonge mantelzorger en de dag voor de mantelzorg plaatsgevonden.

Lokaal aanbod afstemmen op behoefte dorpskern.

Door het inzetten van dorpscoördinatoren is lokaal aanbod beter op elkaar afgestemd.

Meldpunt Zorg en Overlast uitbreiden (OGGZ).

Het regionale Meldpunt Zorg en Overlast is de plek waar iedereen terecht kan wanneer iemand verward gedrag vertoont, maar geen acuut gevaar voor zichzelf of de omgeving is. Het Meldpunt Zorg en Overlast is per 1 januari 2020 ondergebracht bij de GGD Kennemerland. Per 1 oktober 2020 is het regionale meldpunt van de GGD aangesloten op het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag. Als het landelijke meldpunt wordt gebeld (0800-1205) word je (op basis van postcode) doorverbonden naar het regionale meldpunt van de GGD Kennemerland.

Verspreiding eikenprocessierups beheersen.

In 2021 afdoende uitgevoerd.

Doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater naar een rioolwater zuiveringsinstallatie en het beperken van vervuiling van oppervlaktewater

Rioolvervanging in Veen en Duin.

Het gemengde rioolstelsel is vervangen door een vuilwaterriool en een drainage/regenwaterleiding.

Rioolvervanging Zuidlaan, Langelaan.

De riolering is vervangen, in de Langelaan in het voorjaar en de Zuidlaan in het najaar.

Rioolvervanging Duinwijckweg.

Het project is uitgebreid met een deel van de Zomerzorgerlaan en in december 2021 gestart.

Voorkomen of beperken van overlast door regenwater en grondwater

Aanleg drainage in Veen en Duin te Bloemendaal.

In april 2021 is gestart met de aanleg van een DIT-riool (combinatie van drainage, infiltratie en transport van regenwater) in Veen en Duin en de Pieter Keylaan. De werkzaamheden lopen door tot april 2022.

Aanleg drainage in het (zuid)oostelijk deel van Meerwijk te Bennebroek.

Er is drainage aangelegd in de Piet Heinlaan, Tromplaan, De Ruyterlaan, Jan Evertsenlaan, Van Gendtlaan en Van Kinsbergenlaan

Op efficiënte manier de afvalscheiding bevorderen

Wij bevorderen de afvalscheiding met maatwerk. Wij richten ons op het apart houden van GFT.

Op verzoek van inwoners zijn er (extra) verzamelcontainers voor GFT bij hoogbouw geplaatst. Daarnaast is in 2021 een gemeentebrede campagne over GFT gestart.

Kostenbeperking afval

Wij hebben een kostendekkende afvalexploitatie

96,3% kostendekking.

Betere afvalscheiding.

We zien op bijna alle huisvuil stromen dat er meer is ingezameld. Dit betekent dat veel inwoners van Bloemendaal bezig zijn met afval scheiden.

Het behouden en verder bevorderen van een duurzame leefomgeving

Energietransitie
Als onderdeel van het klimaatakkoord, zullen alle gemeentes in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Deze dient maart 2021 te resulteren in een definitieve RES, maar vanwege corona naar juli 2021 verschoven. Na de zomer 2020 gaan we starten met de werkzaamheden voor de transitievisie Warmte (TVW), die eind 2021 in de raad dient te worden vastgesteld.

De Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte zijn beide in 2021 vastgesteld.

Circulaire Inkopen van producten en diensten
Bloemendaal gaat op alle beleidsterreinen zelf circulair inkopen, voor zover mogelijk. Uitgangspunt is het collegeprogramma waarin het MRA uitgangspunt om in 2022 10%, en in 2025 50% van de inkopen circulair te laten zijn, is opgenomen.

Bloemendaal koopt voor zover mogelijk circulair in volgens het uitgangspunt van de MRA.

Zorg dragen voor een kostendekkend beheer van aantrekkelijke begraafplaatsen met een passend serviceniveau

Afronden uitvoeringsprojecten begraafplaatsen beleid (vastgesteld raad januari 2017):

Loopt door in 2022

  • Procesbeschrijvingen opstellen

I.v.m. vertrek en vervolgens aanstellen van een nieuwe beleidsmedewerker is dit projectonderdeel verdaagd naar 2022

  • Herinrichten gedeelte met kindergraven Bergweg en aanleg nieuw strooiveld

Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting. Uitvoering in 2022 samen met de aanleg van het nieuwe strooiveld.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07