Programmaverantwoording 2021

Sociaal Domein

Wat heeft het gekost?

Sociaal domein

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-16.516

-18.286

-18.605

-318

 Baten

3.372

4.253

4.661

408

 Resultaat voor reservering

-13.144

-14.033

-13.944

89

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-13.144

-14.033

-13.944

89

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 6.1

 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.788

-1.850

-1.653

197

 6.2

 Wijkteams

-1.123

-1.158

-1.183

-24

 6.3

 Inkomensregelingen

-1.645

-2.227

-1.714

513

 6.4

 Begeleide participatie

-782

-777

-811

-34

 6.5

 Arbeidsparticipatie

-388

-465

-337

128

 6.6

 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.125

-1.135

-1.253

-118

 6.71

 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.940

-2.956

-3.306

-350

 6.72

 Maatwerkdienstverlening 18-

-3.321

-3.322

-3.663

-341

 6.81

 Geëscaleerde zorg 18+

-32

-141

-24

118

 6.82

 Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

 Totaal

-13.144

-14.033

-13.944

89

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

-/- = nadeel

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere lasten maatsch.begeleiding statushouders

90.000

Lagere lasten inburgering

95.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

12.000

Totaal

197.000

6.2 Wijkteams

Hogere uitgaven WMO loket

-52.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

28.000

Totaal

-24.000

6.3 Inkomensregelingen

Bijstand participatiewet IOAZ IOAW BBZ TOZO en TONK

198.000

Bijstand participatiewet TOZO en TONK

377.000

Hogere lasten kwijtscheldingen

-39.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-23.000

Totaal

513.000

6.4 Begeleide participatie

Hogere kosten begeleide participatie

-34.000

Totaal

-34.000

6.5 Arbeidsparticipatie

Lagere lasten individuele studietoeslag, re-integratie en uitvoeringskosten Participatiewet

128.000

Totaal

128.000

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Hogere lasten rol- en vervoersvoorzieningen WMO

-118.000

Totaal

-118.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Hogere lasten WMO oud zorg in natura

-221.000

Hogere lasten WMO begeleiding

-164.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

35.000

Totaal

-350.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Hogere lasten Jeugdhulp

-341.000

Totaal

-341.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lagere lasten dak- en thuislozen

32.000

Hogere vergoeding Veilig Thuis

86.000

Totaal

118.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

Totaal programma 6

89.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07