Programmaverantwoording 2021

Sociaal Domein

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Voorzien in een toereikend aanbod aan vrij toegankelijke algemene voorzieningen

Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers.

Het ondersteunen van mantelzorgers wordt uitgevoerd door Tandem Haarlem, zij hebben in 2021 subsidie ontvangen. Vrijwilligerscentrale Haarlem is verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers. In 2021 is aan hen een subsidie verstrekt.

Inwoners toegang bieden tot algemeen maatschappelijk werk.

Er is een subsidie verleend aan WIJ Heemstede voor het leveren van algemeen maatschappelijk werk op diverse levensgebieden.

Subsidiëren lokaal welzijnswerk. Deze biedt toegang tot een scala aan activiteiten en voorzieningen.

Welzijn Bloemendaal heeft in 2021 subsidie ontvangen voor het leveren van diverse welzijnsdiensten.

Controle op kwaliteit kinderopvang.

Het toezicht op kinderopvang is belegd bij GGD Kennemerland. In 2021 zijn niet alle jaarlijkse inspecties uitgevoerd in verband met de geldende corona maatregelen. Het toezicht is op basis van prioritering van het risicoprofiel van de voorzieningen uitgevoerd.

In stand houden, in samenwerking met regiogemeenten, van de voorziening Veilig Thuis.

De taken van Veilig Thuis zijn sinds 2020 onder gebracht bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

Opvang van statushouders.

In 2021 is ingezet op de versnelde huisvesting van statushouders vanwege de nog lopende achterstand in de taakstelling. Deze achterstand is met behulp van tijdelijke huisvesting in Dennenheuvel en reguliere corporatiewoningen ingelopen. In 2022 zal ingezet moeten worden op structurele huisvesting van de statushouders die tijdelijk op Dennenheuvel wonen. Daarnaast zal een verhoogde subsidie worden uitgekeerd aan Vluchtelingenwerk Nederland voor de extra begeleiding van statushouders met tijdelijke woonsituaties.

Het -door subsidieverlening- stimuleren van cohesiebevorderende activiteiten van en voor inwoners in wijken, kernen en dorpen

Op het online platform van BloemendaalSamen ondersteunen we lokale burgerinitiatieven met een financiële bijdrage.

Het bieden van inkomens- en bijstandsvoorzieningen.

In 2021 hebben gemiddeld 246 inwoners per maand een uitkering ontvangen voor levensonderhoud. Daarnaast zijn 5 zelfstandigen geholpen bij het opzetten, voortzetten of beëindigen van hun eigen bedrijf. In Bloemendaal zijn in 2021 128 ondernemers/zelfstandigen ondersteund met een TOZO uitkering voor levensonderhoud. Daarnaast is aan 10 ondernemers een lening Bedrijfskapitaal verstrekt vanuit de TOZO. Aan 24 inwoners is een TONK-uitkering verstrekt.

Voorzieningen ter bevordering van participatie, niet gericht op werken.

In Bloemendaal zijn in 2021 de volgende aantallen gesteund door het minimabeleid: 92 kinderen voor schoolkosten 79 kinderen voor maatschappelijke participatie 99 volwassenen voor maatschappelijke participatie 32 kinderen voor aanschaf van een computer 29 kinderen voor de fietsregeling 194 personen voor kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering.

Op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen.

In 2021 zijn er in Bloemendaal 28 uitkeringen beëindigd omdat er werk is gevonden. Daarnaast zijn er in 2021 54 mensen in Bloemendaal met parttime werk naast de uitkering.

Voorzien in toegang tot individuele voorzieningen Jeugdwet en maatwerkvoorzieningen WMO

Centrum voor Jeugd en Gezin:

Voorlichting en advies geven, opvoed- en opgroei ondersteuning bieden, toeleiden naar jeugdhulp.

In 2021 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland (CJG), namens de gemeente, de toegangstaken in het kader van de Jeugdwet uitgevoerd. Ongeveer 1/3 van het totaal aantal verwijzingen naar voorzieningen Jeugdwet loopt via het CJG.

Geleiden naar de juiste vorm(en) van:

  • algemene en overige voorzieningen

zoals beantwoorden van opvoedvragen.

  • preventieve activiteiten

zoals groepsaanbod en de aanwezigheid van coaches op scholen.

  • individuele voorzieningen (jeugdwet)

zoals begeleiding richting (gespecialiseerde) jeugdhulp en maatwerk, het ondersteunen van huisartsen middels praktijkondersteuners.

Wmo-loket:

Voorlichting geven, adviseren en cliëntondersteuning bieden.

Het Wmo-loket heeft in 2021 ruim 900 meldingen ontvangen.

Geleiden naar de juiste vorm(en) van:

Van dit totaal aantal meldingen hebben 731 meldingen geleid tot een verzoek voorziening (algemene voorziening of maatwerkvoorziening).
De overige meldingen zijn ondervangen met advies of de inzet van ondersteuning uit het voorliggende veld (inzet sociaal-netwerk, inzet welzijnswerk, inzet maatschappelijk werk).

  • algemene en overige voorzieningen

Bestaande uit: individuele begeleiding, dagbesteding, inloop GGZ

  • preventieve activiteiten

N.v.t.

  • maatwerkvoorzieningen en dienstverlening (Wmo)

Bestaande uit: huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, hulpmiddelen, woningsaanpassingen, vervoer

Bevorderen deelname aan de samenleving van mensen met een beperking

Aanbod van voorzieningen ten behoeve van mensen met fysieke beperkingen, te weten:
- woonvoorzieningen
- vervoersvoorzieningen
- rolstoelen

De inzet van deze voorzieningen loopt via de toegang: het WMO-loket.

Aanbod van diensten, zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening, ten behoeve van mensen met een beperking of psychische problemen, te weten:
- huishoudelijke ondersteuning
- kortdurend verblijf
- begeleiding en dagbesteding

De inzet van deze voorzieningen loopt via de toegang: het WMO-loket. Begeleiding individueel en dagbesteding is sinds 2019 zowel in de vorm van een maatwerkvoorziening als een algemene voorziening beschikbaar.

Toereikend aanbod aan specialistische jeugdhulp (zorg in natura en persoonsgebonden budgetten).

Dit aanbod is regionaal ingekocht. De overeenkomsten lopen door tot eind 2022.

Uitvoering kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering .

De gecertificeerde instellingen nemen besluiten in het kader van kinderbescherming. Het gaat hier om ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen.

Bescherming en veiligheid van kwetsbare groepen en personen

Voorzien in opvangvoorzieningen en Beschermd Wonen.

De taken rondom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem.
Ook in 2021 is Dennenheuvel ingezet als locatie om economisch daklozen te huisvesten.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07