Programmaverantwoording 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat heeft het gekost?

Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-5.656

-5.847

-5.546

300

 Baten

1.125

992

992

0

 Resultaat voor reservering

-4.531

-4.855

-4.555

300

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-4.531

-4.855

-4.555

300

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 5.1

 Sportbeleid en activering

-504

-504

-491

12

 5.2

 Sportaccommodaties

-101

-88

-99

-11

 5.3

 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-596

-844

-649

195

 5.5

 Cultureel erfgoed

-134

-142

-138

4

 5.6

 Media

-532

-532

-532

0

 5.7

 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.665

-2.746

-2.645

101

 Totaal

-4.531

-4.855

-4.555

300

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

-/- = nadeel

5.1 Sportbeleid en activering

Hogere lasten inzet buurtsportcoaches uitvoering Regeling Sportakkoord

-42.000

Ontvangen Rijksbijdrage Regeling Sportakkoord voor gezonde leefstijlinterventies

45.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

9.000

Totaal

12.000

5.2 Sportaccommodaties

Ontvangen Rijksbijdragen voor SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering Sport) en verhuurders sportaccommodaties inzake COVID-19

45.000

Hogere lasten en lagere opbrengsten verhuur sporthal De Kooi

-66.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

10.000

Totaal

-11.000

5.3 Cultuurpresentatie, -prod., - participatie

Lagere lasten exploitatie muziekschool, voornamelijk lagere personeelskosten

42.000

Niet uitgegeven Rijksbijdrage inzake COVID-19 voor ondersteuningsgelden culturele sector (onderdeel resultaatbestemming)

155.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-2.000

Totaal

195.000

5.5 Cultureel erfgoed

Geen bijzonderheden

4.000

Totaal

4.000

5.6 Media

Geen bijzonderheden

0

Totaal

0

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hogere doorbelasting salarislasten, tractie en milieustraat

-19.000

Lagere lasten onderhoud gebouw scouting Elswout (onderdeel resultaatbestemming)

23.000

Lagere lasten onderhoud speelvoorzieningen, bermen en vervangen en onderhoud bomen

99.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-3.000

Totaal

100.000

Totaal programma 5

300.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07