Programmaverantwoording 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Het faciliteren van sportbeoefening, in georganiseerde en ongeorganiseerde vorm

Uitvoering van het Lokale sportakkoord.

In verband met de pandemie heeft het Rijk € 20.000 extra aan uitvoeringskosten voor het sportakkoord aan gemeenten gegeven. Naar aanleiding daarvan zijn de ambities van het sportakkoord verruimd zodat meer initiatieven uit de samenleving op het gebied van sporten en bewegen konden worden ondersteund. Verder is extra geld voor verenigingen beschikbaar gesteld voor binding van leden en vrijwilligers aan de vereniging. Veel verenigingen hebben hiervan gebruik gemaakt.

In stand houden balans wonen en recreëren.

In december 2020 is een overeenkomst getekend voor de realisatie van het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland. In 2021 zijn de voorbereidingen hiervoor van start gegaan en naar verwachting is het netwerk in 2022/2023 gereed.

Het faciliteren van culturele activiteiten

Uitvoering cultuurnota 2016.

In 2021 zijn diverse eenmalige culturele gebeurtenissen financieel ondersteund, waaronder: 100 jaar Zeeweg, infopaneel en bronsplastiek Gijs en Wally van Hall, E-boek Lief en Leed over de Tweede Wereldoorlog, plaatsing historische klok in gemeentehuis, uitgifte boek over Borski. Daarnaast zijn structurele subsidies uitbetaald voor culturele activiteiten. Tot slot heeft een extern deskundige een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een duurzame verzelfstandiging van de muziekschool. De resultaten ervan zijn aan de raad meegedeeld.

Gebouwen openluchttheater.

In 2021 is het openluchttheater begonnen met het opstellen van plannen voor de renovatie van het paviljoen. Na de vergunningverlening in 2022, start de renovatie. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente.

Beheren en inrichten van groen, sport- en speelvoorzieningen

We maken een plan gericht op het versterken van de natuur en de biodiversiteit in de gemeente.

In maart 2021 is het biodiversiteitsplan van gemeente Bloemendaal vastgesteld door de gemeenteraad. Uit dit plan zijn een aantal projecten voorgekomen die ook in 2021 zijn aangevangen:

  • Natuurwaardenkaart

In 2021 is er een inventarisatie van het gebied uitgevoerd, zodat het veldonderzoek in 2022 kan starten.

  • Nachtleven ontrafeld

Eind 2021 is het veldonderzoek gestart. Het onderzoek loopt door tot het eerste kwartaal van 2022. De eerste resultaten worden hierna verwacht.

  • Vergroenen van tuinen

We stellen een plan op om verstening in tuinen te ontmoedigen.

We besteden het groenbestek (onderdelen bermen maaien en uitbesteed zomeronderhoud) opnieuw aan.

In 2021 is het groenbestek voor bermen maaien opnieuw aanbesteedt. Hiermee worden de bermen ecologisch beheert. Eind 2021 heeft er een evaluatie plaatsgevonden, waarna er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd voor het maaiseizoen van 2022.

Evaluatie bosparkenplan.

De evaluatie wordt opgepakt na het gereedkomen van het padenplan Brouwerskolkpark en wordt in 2022 afgerond.

Bijdrage aan Nationaal Park Kennemerland Zuid.

De bijdrage is geleverd.

Beheren en inrichten van het strand

Strandbeleid voortzetten.

Het huidige strandbeleid wordt voortgezet en in 2021 is gestart met de voorbereidingen om de uitstraling en veiligheid bij de Kop van de Zeeweg de komende jaren te verbeteren.

Schoon en heel houden van het strand

Strand aantrekkelijk, schoon en veilig houden.

Het strand voldoet het hele jaar aan de afgesproken beeldkwaliteit. Ook in 2021 is Blauwe Vlag toegekend. Er zijn diverse opruimacties op het strand uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07