Programmaverantwoording 2021

Onderwijs

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Kwalitatief goed en financieel gezond openbaar basisonderwijs

Periodiek overleg, samen met regiogemeenten, met raad van toezicht en directeur/bestuur van STOPOZ over relevante ontwikkelingen.

Overleg met de RvT en de bestuurder van Stopoz heeft plaatsgevonden. De maatregelen van Stopoz om organisatorische en financiële stabiliteit te bereiken lijken hun vruchten af te gaan werpen. het vooruitzicht is dat de trend van afgelopen jaren wordt omgebogen met een beter resultaat 2021. De conceptjaarrekening zal in mei 2022 verschijnen. Het tekort over 2020 bleek kleiner dan voorzien, Stopoz kan dit tekort met het eigen vermogen oplossen, met een kleinere onttrekking dan aanvankelijk in de begroting opgenomen.

Marginale toets op wijze waarop raad van toezicht haar taken uitvoert.

Het college heeft de financiële positie van Stopoz ter kennisneming aangenomen, in de wetenschap dat op dit moment het openbaar onderwijs in Bloemendaal gegarandeerd is. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd.

Actualisering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Bloemendaal

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Een geactualiseerde verordening wordt in voorjaar 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Starten met uitvoering van vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2034

Huisvesting onderwijs.

De volgende scholen zijn in het eerste tijdvak (2019-2023) van het IHP opgenomen:
- Julianaschool: uitbreiding is volgens planning voltooid in 2021.
- SAB: voor 2022 is een voorbereidingskrediet beschikt, dit moet resulteren in een aanbestedingsgereed bouwplan.
- Josephschool: inpandige uitbreiding en verduurzaming heeft voor het grootste deel in 2020 plaatsgevonden. De laatste fase betreft verbetering van het binnenklimaat, dit wordt in 2022 voltooid.
- Theresiaschool: voor 2022 is een voorbereidingskrediet beschikt, dit moet resulteren in een aanbestedingsgereed bouwplan.
- Tijo van Eeghenschool: uitbreiding is gepland om in 2022 te starten.
- Paradijsvogel: traject van verduurzaming heeft voor het schoolbestuur geen prioriteit, het bestuur heeft te kennen gegeven af te zien van het budget. Dit is in de zomernota 2021 afgeraamd tot 0.
- Montessori College Aerdenhout: uitbreiding/verduurzaming is gepland te starten in 2022, zou in 2023 voltooid moeten worden.

Ondersteuning leerkrachten en directies

Verordening materiële financiële ondersteuning onderwijs Bloemendaal

Het budget ondersteuning onderwijs wordt vanaf 2021 in 3 stappen met 50% verminderd. De oormerken zijn uit het budget gehaald, scholen kunnen nu zelf bepalen waar dit geld aan uit te geven.

Stimuleren schooldeelname

Stimuleren schooldeelname

- Vakonderwijs: 2020 was het laatste jaar dat PO scholen volledig en zoals in voorgaande jaren aanspraak konden maken op het budget materiële financiële gelijkstelling, dit wordt vanaf 2021 in 3 stappen met 50% verminderd. Het grootste deel van dit budget werd gebruikt voor vakonderwijs, de verwachting is dat dit niet zal veranderen, ondanks het weghalen van de oormerken uit het budget.
- Leerlingenvervoer: Bloemendaalse leerlingen die door een handicap niet zelfstandig naar school kunnen reizen of leerlingen die een school voor Speciaal Onderwijs bezoeken (deze zijn over het algemeen verder weg gesitueerd) kunnen een verzoek tot vergoeding/verzorging leerlingenvervoer indienen. Ook in 2021 is het aangepast vervoer (taxi-bus) door de Regio Rijder verzorgd. Ook 2021 bleek weer een coronajaar, dit heeft verschillende uitdagingen voor het vervoer opgeleverd. De kosten voor de gemeente zijn niet hoger geworden.
- Leerplicht: Bloemendaal neemt volledig deel aan de Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, uitgevoerd door het Leerplein in Haarlem. Coronajaar 2021 was ook voor het Leerplein een grote uitdaging, dit heeft niet gezorgd voor een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten.
- Logopedie: De gemeentelijke logopedistes hebben in 2021 hun preventieve spreekuren op alle PO scholen zoveel mogelijk als vanouds uitgevoerd, de coronacrisis (schoolsluiting) zorgde ervoor dat dit niet het hele jaar door kon gebeuren.

Stimuleren deelname voorschoolse voorzieningen

Onderwijsachterstanden - VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie).

In 2021 zijn subsidies verleend aan kinderopvangorganisaties in verband met het aanbieden van voorschoolse educatie (VE) aan peuters.

Gemeentelijke regeling peuteropvang.

In 2021 zijn ook subsidies verleend als tegemoetkoming in de kosten van peuteropvang (2 dagdelen per week), aan ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gemeentelijke regeling kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI).

In 2021 zijn aan gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en vanwege een sociale of medische situatie in een lastige positie zitten, tegemoetkomingen verleend (op indicatie) om gebruik te kunnen maken van reguliere kinderopvang.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07