Programmaverantwoording 2021

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat heeft het gekost?

Verkeer, vervoer en waterstaat

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-3.683

-4.610

-4.690

-80

 Baten

106

928

1.149

221

 Resultaat voor reservering

-3.576

-3.682

-3.541

141

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-3.576

-3.682

-3.541

141

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 2.1

 Verkeer en vervoer

-3.438

-3.473

-3.345

128

 2.2

 Parkeren

-141

-212

-207

5

 2.3

 Recreatieve havens

3

3

11

8

 Totaal

-3.576

-3.682

-3.541

141

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATER

-/- = nadeel

2.1 Verkeer en vervoer

Lagere doorbelasting salarislasten, tractie, GBKZ en milieustraat

67.000

Hogere lasten uitbesteed herstel straatwerk nutsbedrijven

-41.000

Hogere vergoeding door nutsbedrijven voor herstel straatwerk (onderdeel resultaatbestemming)

123.000

Hogere lasten schoonhouden wegen

-40.000

Geen lasten inrichtingsplan Voorbuurt Bloemendaal (onderdeel budgetoverheveling)

40.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-21.000

Totaal

128.000

2.2 Parkeren

Geen bijzonderheden

5.000

Totaal

5.000

2.3 Recreatieve havens

Geen bijzonderheden

8.000

Totaal

8.000

Totaal programma 2

141.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07