Programmaverantwoording 2021

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Beheren en inrichten van wegen

Asfalteren tegelfietspaden Leidsevaart.

Het fietspad tussen de Zwarteweg en de grens met Heemstede is geasfalteerd. Het resterende deel tot de Bekslaan wordt in samenhang met de herinrichting van de kruising Leidsevaart-Bekslaan later uitgevoerd.

Voortzetting deelname Regionaal Mobiliteitsfonds.

Deelname is voortgezet conform de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Groot onderhoud wegen volgens onderhoudsplan 2021.

Het groot wegonderhoud is uitgevoerd volgens het door het college van B&W vastgestelde wegonderhoudsplan 2021.

Beheren van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Vervangen ca. 450 verlichtingsarmaturen en 220 lichtmasten in Bennebroek het centrum van Bennebroek.

De armaturen en lichtmasten zijn ingekocht in 2021 en er is een aanvang gemaakt met de vervanging. De werkzaamheden lopen door in 2022.

Vergroten van verkeersveiligheid

Herinrichten kruising Leidsevaart-Bekslaan, inclusief vervangen/verplaatsen fietsbrug.

Een conceptontwerp is in mei 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad en niet rijp bevonden voor besluitvorming. Begin 2022 wordt het ontwerp- en participatietraject opnieuw gestart.

Herinrichting Bennebroekerlaan, Iepenlaan en Veen en Duin.

Genoemde wegen zijn opnieuw ingericht in 2021.

Deelname Nationaal Actieplan Verkeersveiligheid (via provincie).
Implementatie en introductieperiode (2019-2020). In deze fase gaan overheden een eerste risicoanalyse uitvoeren. Samen met partners, de provinciale, regionale en/of lokale risico's in kaart brengen en komen tot een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen.

Bloemendaal heeft deelgenomen aan de regionale projectgroep. Voor de uitwerking van het Actieplan is een convenant gesloten. De concrete invulling van maatregelen/investeringen en subsidies (per deelnemende gemeente) moet nog volgen.

Beheren parkeervoorzieningen

Evalueren parkeren Bloemendaalseweg Overveen.

Dit actiepunt is reeds eerder vervallen in samenhang met het schrappen van een investering in reconstructie van de Bloemendaalseweg t.h.v. het Vijverpark.

Aanleggen en beheren van bushaltes en abri's

Verbeteren toegankelijk bushaltes door aanleg verhoogde perrons en geleidelijnen.

Met subsidie van de provincie Noord-Holland zijn in het najaar 25 bushaltes ingericht volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Overleg/afstemming provincie en busvervoerder over invulling busconcessie en (jaarlijks vast te stellen) lijnenplan

Jaarlijks door provincie vast te stellen nieuwe dienstregeling voor de bus en door NS vast te stellen dienstregeling voor de trein.

Voor de bus zijn geen grote wijzigingen in de dienstregeling doorgevoerd. Wel moest Connexxion op diverse lijnen (tijdelijk) inkrimpen omdat de vervoervraag door Corona sterk is teruggelopen. NS heeft de zomerdienstregeling naar Zandvoort flexibel gemaakt, door alleen op mooie dagen extra treinen te laten rijden.

Overleg en afstemming met NS en ProRail over dienstregeling en gebruik spoornet

Uitvoering uitbreiding fietsenstalling NS Bloemendaal.

Het project voor verdubbelen van de fietsenstalling is afgerond en afgerekend met Prorail en het regionale Mobiliteitsfonds. Prorail kon in 2021 nog niet starten met de uitvoering omdat sommige bouwmaterialen niet leverbaar waren.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07