Programmaverantwoording 2021

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Wat heeft het gekost?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-1.756

-2.687

-2.283

403

 Baten

1.004

1.517

1.596

79

 Resultaat voor reservering

-752

-1.170

-688

482

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-752

-1.170

-688

482

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 8.1

 Ruimte en leefomgeving

-753

-768

-676

92

 8.2

 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0

0

0

0

 8.3

 Wonen en bouwen

1

-401

-12

389

 Totaal

-752

-1.170

-688

482

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 8 VOLKSHUISVESING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

-/- = nadeel

8.1 Ruimtelijke ordening

Lagere doorbelasting personele lasten ruimtelijke ordening

42.000

Lagere lasten bestemmingsplannen

31.000

Per saldo hogere inzet ambtelijke ondersteuning bij diverse projecten (o.a. Raakterrein)

19.000

Totaal

92.000

8.2 Grondexploitatie

Geen bijzonderheden bouwgrond in exploitatie project Vitaal Vogelenzang

0

Totaal

0

8.3 Wonen en bouwen

Lagere doorbelasting personele lasten wonen en bouwen

27.000

Lagere lasten invoering Omgevingswet (onderdeel budgetoverheveling)

71.000

Ontvangen afkoopsom sociale woningbouw Dr. De Bakkerlaan (onderdeel resultaatbestemming)

31.000

Lagere lasten plan- en saneringskosten project terrein Blekersveld (onderdeel budgetoverheveling)

27.000

Lagere lasten huisvesting kwetsbare groepen (onderdeel budgetoverheveling)

81.000

Hogere opbrengst heffing leges omgevingsvergunningen

162.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-9.000

Totaal

390.000

Totaal programma 8

482.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07